Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per contribuents amb dos o més descendents

Normativa: Art. 4.U.t) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 10 per 100 de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïda de la mateixa les minoracions per determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les que es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

L'esmentat import es determina restant de la quota íntegra autonòmica, casella [0546 ] de la declaració, els imports consignats en les caselles [0548], [0551], [0553], [0555], [0557], [0559] [0561] i [0563], corresponents a la part autonòmica de les deduccions generals de normativa estatal, així com l'import de les deduccions autonòmiques, casella [0564], exclosa aquesta deducció i casella [0566] corresponent a la nova deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Que els descendents generin a favor del contribuent el dret a l'aplicació del corresponent  mínim per descendents  establert per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

  • Que la suma de les següents bases imposables, general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no sigui superior a 30.000 euros :

    1. Les dels contribuents que tinguin dret, pels mateixos descendents, a l'aplicació del mínim per descendents.

    2. Les dels propis descendents que donen dret a l'esmentat mínim.

    3. Les de tots els membres de la unitat familiar que tributin conjuntament amb el contribuent i que no es trobin inclosos en les dues lletres anteriors.

    Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, la suma de les bases imposables, general i de l'estalvi, no podrà superar 24.000 euros.