Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per naixement, adopció o acolliment familiar

Normativa: Art. 4.U.a), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

 • 300 euros per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu.

 • 300 euros per cada acollit en règim d'acolliment familiar amb família educadora, d'urgència, temporal o permanent, administratiu o judicial durant el període impositiu.

  Per tant, a aquests efectes, s'estarà al que disposa l'article 173 bis del Codi civil, que regula les modalitats d'acolliment familiar diferenciant entre acolliment familiar d'urgència, temporal i permanent.

En cas que la durada de l'acolliment dins el període impositiu sigui inferior a l'any natural, com a conseqüència de la defunció del contribuent, serà procedent prorratejar la quantia de deducció en funció del percentatge resultant de dividir el nombre de dies de durada de l'acolliment entre el nombre de dies que comprenen el període impositiu del contribuent (des d'1 de gener a la data de defunció).

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, l'import de deducció en els dos supòsits assenyalats amb anterioritat serà de 270 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el fill nascut o adoptat o, si escau, l'acollit compleixi els requisits que donin dret a l'aplicació del corresponent  mínim per descendents  establert per la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • El règim d'acolliment familiar que dona dret a l'aplicació de la deducció serà el definit en l'article 127, apartat 2, de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, prorratejant-se aquesta deducció en funció del nombre de dies de durada de l'acolliment dins el període impositiu.

  Nota: tingui-se en compte que encara que l'article 4.U.a)  de la Llei 13/1997 esmenti a la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de protecció integral de la infància i l'adolescència de la Comunitat Valenciana, aquesta llei ha estat derogada per la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, amb efectes 25 de desembre de 2018.

 • Quan més d'un contribuent declarant tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

 • L'import íntegre de la deducció (300 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (300 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (300 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

Compatibilitat

Aquestes deduccions són compatibles amb les deduccions "Per naixement o adopció múltiples", "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat" i "Per família nombrosa o monoparental" que es comenten a continuació.

Àmbit temporal d'aplicació de la deducció en el cas de naixement o adopció

En el cas de naixement o adopció la deducció pot ser aplicada també en els dos exercicis posteriors al del naixement o adopció.