Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual, efectuades durant el període

Normativa: Art. 4.U.w), Quatre i Cinquè  i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

 • El 20 per 100 de les quantitats satisfetes el 2022 per les obres realitzades.

 • El 50 per 100 de les quantitats satisfetes el 2022 per les obres realitzades dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100. Poden ser tant el propi contribuent com unes altres persones que convisquin amb ell en el mateix immoble.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

Important: aquesta deducció pot coexistir i ser compatible amb la regulada en la disposició addicional tretzena per obres de conservació o millora realitzades el 2014 i 2015, aplicant-se una o una altra segons l'exercici en el que s'hagin realitzat les obres: aquesta deducció per a obres realitzades el 2017 i exercicis següents i la segona per a les realitzades el 2014 o 2015

 • La deducció del 20 per 100 s'aplica per obres realitzades a partir d'1 de gener de 2017.

 • La deducció del 50 per 100 s'aplica per a les obres dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb discapacitat que haguessin estat realitzades a partir d'1 de gener de 2022.

 • Les obres han de realitzar-se en l'habitatge habitual de la que siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi els contribuents, o en l'edifici en la que aquesta es trobi.

 • Podran acollir-se a la deducció a quellas actuacions que, tenint per objecte la conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual tinguin la condició de subvencionables per algun dels programes que estiguin vigents a data de meritació - que s'indiquen a continuació-, sempre que compleixin amb el que s'estableix en l'Annex I de l'Ordre de 7 de desembre de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven les condicions de disseny i qualitat en desenvolupament del Decret 151/2009 de 2 d'octubre, del Consell.

  Actualment aquests plans són: el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

  A continuació, s'informa dels requisits dels programes relatius a rehabilitació edificatòria, eficiència energètica i accessibilitat, respecte dels quals ostenta les competències aquest centre directiu.

  1. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

   La regulació es recull en el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

   Els programes d'ajuts regulats a través d'aquest reial decret es recullen en el seu art. 2 i són els següents:

   • Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri.
   • Programa de suport a les oficines de rehabilitació
   • Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit d'edifici.
   • Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.
   • Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
   • Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.
  2. Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025

   La regulació d'aquest pla es recull en el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Alquiler Joven i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

   Els programes d'ajuts es recullen en l'article 18 d'aquesta norma, i són els següents:

   • Programa de subsidiació de préstecs convinguts.
   • Programa d'ajuda al lloguer d'habitatge.
   • Programa d'ajuda a les víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, persones sense sostre i altres persones especialment vulnerables.
   • Programa d'ajuda a les persones arrendatàries en situació de vulnerabilitat sobrevinguda.
   • Programa d'ajuda a les persones joves i per contribuir al repte demogràfic.
   • Programa d'increment del parc públic d'habitatges.
   • Programa de foment d'habitatges per a gent gran o persones amb discapacitat.
   • Programa de foment d'allotjaments temporals, de models cohousing, d'habitatges intergeneracionals i modalitats similars.
   • Programa de posada a disposició d'habitatges de la SAREB i d'entitats públiques per al seu lloguer com a habitatge assequible o social.
   • Programa de foment de la posada a disposició de les comunitats autònomes i ajuntaments d'habitatges per al seu lloguer com a habitatge assequible o social.
   • Programa de millora de l'accessibilitat en i a l'habitatge.
   • Programa d'ajuda a l'erradicació de zones degradades, del barraquisme i l'infrahabitatge.
   • Programa d'ajuda per al pagament de l'assegurança de protecció de la renda arrendatícia.
  3. Normativa autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat de l'habitatge.

   En l'article 113 del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Alquiler Joven i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, es consideren actuacions subvencionables del Programa de millora de l'accessibilitat en i als habitatges, en particular:

   a) La instal·lació d'ascensors, salvaescaleras, rampes, automatismes per a l'obertura de portes incorporant mecanismes motoritzats o altres dispositius d'accessibilitat, així com qualsevol mesura d'accessibilitat que faciliti l'autonomia i la vida independent de persones amb mobilitat reduïda, tant en edificis com en habitatges unifamiliars, incloent els dispositius adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. S'inclou la integració mitjançant un únic mecanisme d'identificació (telèfon intel·ligent, cambres, pantalles o altres dispositius tecnològics equivalents quant a la seva funcionalitat) dels sistemes d'obertura i control d'accessos i d'uns altres sistemes que necessitin control personal i l'adaptació, quan existeixin, a altura no superior a 1,40 m dels dispositius ja instal·lats.

   b) La instal·lació o dotació de productes de suport com ara grues o artefactes anàlegs, així com sistemes tecnològics de guiat que permetin la localització, que permetin l'accés i ús per part de les persones amb discapacitat a elements comuns de l'edifici si escau, com ara jardins, zones esportives, piscines i d'altres similars.

   c) La instal·lació d'elements d'informació, de comunicació o d'avís com ara senyals lluminosos i visuals, vibrotáctiles, o sonores que permetin l'orientació en l'ús d'escales, ascensors i de l'interior dels habitatges. En particular la instal·lació d'elements que millorin l'accessibilitat i seguretat en ús dels ascensors, com la comunicació bidireccional en cabina.

   d) La instal·lació de productes de suport a l'audició per a l'accessibilitat en l'entorn, com els bucles magnètics.

   e) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters que proporcionen informació visual i auditiva i anàlegs.

   f) La instal·lació de dispositius d'alarma en l'ascensor que garanteixin un sistema de comunicació visual, auditiva i bidireccional amb l'exterior per als casos d'emergència o atrapament. Així com la instal·lació de bucle magnètic en aquests dispositius.

   g) La instal·lació domòtica i d'uns altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia personal de gent gran o amb discapacitat.

   h) Qualsevol intervenció que faciliti l'accessibilitat universal en els espais de l'interior dels habitatges (unifamiliars, agrupades en fila o en edificis de tipologia residencial col·lectiva) o en els propis edificis de tipologia residencial col·lectiu objecte d'aquest programa, així com en les vies d'evacuació dels mateixos. S'inclouen obres dirigides a l'ampliació d'espais de circulació dins l'habitatge que compleixin amb les condicions del Codi Tècnic de l'Edificació pel que fa a habitatge accessible, així com per millorar les condicions d'accessibilitat en banys i cuines, així com les modificacions i adaptacions necessàries i adequades a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat que habiten els habitatges. S'inclouen també les obres necessàries i complementàries sobre elements directament relacionats amb l'actuació de millora d'accessibilitat universal i mal estat del qual de conservació aconselli la intervenció.

   i) Qualsevol intervenció que millori el compliment dels paràmetres establerts en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat. En particular la instal·lació d'elements que millorin l'accessibilitat i seguretat d'utilització en els ascensors, com la millora de l'anivellament de la cabina.

   En línia amb el pressupost anterior, per a l'acreditació de la realització de les obres pot prendre's com a referència la base catorzena de l'Ordre 6/2022, de 29 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de millora de l'accessibilitat als habitatges del Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, on figura la documentació a aportar en la sol·licitud dels ajuts a l'accessibilitat.

  Important: la deducció es podrà aplicar l'any en què se satisfacin les obres, sempre que, amb els requisits previstos, les obres es realitzin a partir d'1 de gener de 2017.

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros.

 • No donaran dret a practicar aquesta deducció :

  1. Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, excepte si es tracta d'obres dirigides a millorar l'accessibilitat de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  2. Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual a les que resulti d'aplicació la deducció prevista en l'en la lletra o) de l'apartat un de l'article quart de la Llei 13/1997.

   Per tant, quan la inversió compleixi els requisits per poder aplicar la deducció per inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual i la deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat de l'habitatge habitual el contribuent queda exclòs de l'aplicació d'aquesta deducció.

  3. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

  4. Serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu número d'identificació fiscal, de les persones o entitats que realitzin materialment les obres.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació  es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crédito, a les persones o entitats que realitzin tals obres.

En cap cas donaran dret a practicar aquestes deduccions les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

Base màxima anual de la deducció

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 5.500 euros.

  Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la  base màxima anual  serà de 5.000 euros.

 • Quan concorrin diversos contribuents declarants amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció es ponderarà per a cadascun d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.

  L'import de l'esmentat límit de la base acumulada de la deducció (5.500  euros) es ponderarà proporcionalment per a cadascun dels titulars, sense que sigui procedent entendre que s'aplica a cadascun d'ells de forma independent.

Important: serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu NIF, de les persones o entitats que realitzin mate­rialmente les obres.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda  2021.

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import o límit de deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)