Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys

Normativa: Art. 4.U.k)  i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 5 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a la primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys, a excepció de la part d'aquestes quantitats que corresponguin a interessos.

A aquests efectes, conforme a la normativa estatal reguladora de l'IRPF s'assimilen a l'adquisició d'habitatge habitual la construcció o ampliació de la mateixa.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

A més dels requisits establerts amb caràcter general en la normativa estatal que regula la deducció per inversió en habitatge habitual, per a l'aplicació d'aquesta deducció autonòmica hauran de complir-se també els següents:

 • Que es tracti de la primera adquisició del seu habitatge habitual .

 • Els conceptes d'habitatge habitual i d'adquisició de la mateixa són els recollits en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

 • Que l'edat del contribuent, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), sigui igual o inferior a 35 anys.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

  Nota: aquest requisit ve establert per  la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' IRPF i restants tributs cedits.

 • S'exigeix  que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades.

  A aquests efectes, no es computaran els increments o disminucions de valor experimentats durant l'esmentat període impositiu pels elements patrimonials que al final del mateix segueixin formant part del patrimoni del contribuent.

  Vegeu en el capítol 16 la comprovació de la situació patrimonial.

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents  suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració)  no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

  Atenció : per als contribuents morts amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022, la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi no  podrà ser superior a 16.212,56 euros, quantitat equivalent a dues vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000  euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000  euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents :

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l' import de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 no resultaran d'aplicació límits que, en relació amb  les bases liquidables, s'han assenyalat en aquest apartat.

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció "Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat" i amb la deducció “Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, de la qual renda no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana ”.