Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per residir habitualment en un municipi en risc de despoblament

Normativa: Art. 4.U.aa) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quanties de la deducció

 • 330 euros

 • L'import anterior s'incrementarà en:

  • 132 euros en cas que el contribuent tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents per una persona.

  • 198 euros en cas que el contribuent tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents per dues persones

  • 264 euros en cas que el contribuent tingui dret a l'aplicació del mínim per descendents per tres o més persones.

  Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte les quanties que per a  aquesta deducció es tenen en compte en el Manual  pràctic Renda 2021.

  Precisions per a l'aplicació de les quanties incrementades :

  • L'import de l'increment és únic en funció del nombre de descendents.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents per una mateixa persona i compleixin els requisits exigits els imports addicionals es prorratejaran entre ells per parts iguals.

  • Els descendents a tenir en compte, a l'efecte de determinar les quanties incrementades aplicables, són només aquells pels quals es té dret a aplicar el mínim per descendents i que, a més, no donen dret a les deduccions “Per naixement, adopció o acolliment familiar”, “Per naixement o adopció múltiples” i “Per naixement o adopció fills amb discapacitat” (vegeu sobre això l'apartat “Incompatibilitat” d'aquesta deducció).

  Exemple:

  El contribuent el senyor A.R. resideix en municipi amb risc de despoblament i té dos descendents pels quals pot aplicar-se el mínim per descendents de mares diferents: el seu excònjuge la senyora B.S. que resideix a València capital, i seu cònjuge actual la senyora C.H, que no té altres fills, i amb la que conviu.

  Determinar l'import de la deducció que correspon a cadascun i el que correspondria el senyor A.R i la senyora C.H. si presentaran declaració conjunta.

  Solució:

  1. Import de la deducció aplicable pel senyor A.R: 330 + 132 + [(198-132) ÷2] =  495

   La deducció aplicable serà el resultat de sumar a 330  euros l'increment de la deducció: 132 euros pel fill que conviu a València capital amb la senyora B.S. i pel qual només el senyor A.R. té dret a la deducció més 33 euros pel fill en comú amb la senyora C.H. que resulta de la diferència entre l'increment que correspondria al senyor AR. en la seva declaració individual (198 euros) menys l'import corresponent al fill comú amb C.H (132 euros) dividit entre dos.

  2. Import de la deducció aplicable per la senyora B.S: no té dret a la deducció perquè no resideix en un municipi en risc de despoblament

  3. Import de la deducció aplicable per la senyora C.H: 330 + (132 ÷ 2) =  396

   En aquest cas l'increment serà de 132 euros per tenir el contribuent dret a l'aplicació del mínim per un descendent i serà procedent el prorrateig perquè el senyor A.R: també té dret)

  4. Import de la deducció aplicable en cas de declaració conjunta del senyor A.R i la senyora C.H.: 330 +132 + (198-132) =  528

   En cas de declaració conjunta la deducció aplicable serà el resultat de sumar a 330 euros l'increment de la deducció que correspongui pel fill del senyor A.R. i la senyora B.S. que són 132 euros més  la diferència entre l'increment que correspondria al senyor AR. en la seva declaració individual (198 euros) menys l'import corresponent al fill comú amb C.H (132 euros).

  Condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Respecte a la residència habitual s'estarà al concepte de residència habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

  • Municipis en risc de despoblament.

   1. Als efectes de la consideració d'un municipi com en risc de despoblament haurà de ser beneficiari del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana en l'exercici pressupostari en el que es produeixi la meritació de l'impost o en l'anterior per complir, com a mínim, cinc dels següents requisits:

   1. Densitat de població. Nombre d'habitants: inferior o igual als vint habitants per quilòmetre quadrat.

   2. Creixement demogràfic. Taxa de creixement de la població durant el període comprès en els últims vint anys: menor o igual al zero per cent.

   3. Taxa de creixement vegetatiu. Percentatge que representa el saldo vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) sobre la població durant el període comprès entre els últims vint anys: menor o igual a-10%.

   4. Índex d'envelliment. Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys: major o igual al dos-cents cinquanta per cent.

   5. Índex de dependència. Quocient entre la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64 i la població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100: major o igual al seixanta per cent.

   6. Taxa migratòria. Percentatge que representa el saldo migratori durant el període comprès entre els últims deu anys (diferència entre les entrades i sortides de població per motius migratoris) sobre la població total de l'últim any: menor o igual a zero.

   Aquestes dades es determinaran de conformitat amb les xifres de població aprovades pel Govern que figurin en l'últim padró municipal vigent, i d'estadístiques oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, per l'Institut Valencià d'Estadística i dades oficials de les Administracions Públiques.

   2. Mantindran aquesta condició durant l'exercici en què es produeixi aquesta circumstància els municipis que perdin la condició de beneficiaris del fons per complir només quatre dels sis requisits exigits.  

   3. També ostentaran aquesta condició els municipis que, encara sense complir els requisits assenyalats, pertanyin a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat. Les àrees funcionals es determinaran de conformitat amb les dades oficials sobre demarcacions territorials inscrits en el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana, creat per Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell.

   4. En qualsevol cas, tindran aquesta consideració tots els municipis amb població inferior a 300 habitants.

   Municipis beneficiaris del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana

   Els municipis beneficiaris del fons de cooperació municipal s'indiquen en l'annex de les resolucions que, anualment, acorda la Presidència de la Generalitat per les quals s'assigna la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

   Per a la campanya de l'IRPF  corresponent a l'exercici 2022, els municipis beneficiaris serien els inclosos en les següents resolucions:

   • Resolució de 5 d'agost (DOCV 09-agosto-2021), de la Generalitat, sobre l'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària, per a l'exercici pressupostari 2021.

   • Resolució de 21 de juny de 2022 (DOCV 25-julio-2022), de la Presidència de la Generalitat, d'assignació de la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament dels Municipis de la Comunitat Valenciana a les respectives entitats beneficiàries, per a l'exercici pressupostari 2022.

   Les successives actualitzacions poden consultar-se en el següent enllaç: https://avant.gva.és/és/fons-cooperacio-despoblament.

  • En el supòsit de tributació conjunta s'apliquen els mateixos imports de la deducció que s'estableixen a l'efecte de la tributació individual.

  Incompatibilitat

  Aquesta deducció és incompatible, per al mateix descendent o assimilat, amb les deduccions “Per naixement, adopció o acolliment familiar”, “Per naixement o adopció múltiples” i “Per naixement o adopció de fills amb discapacitat".