Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quota diferencial

Normativa: Art. 79 Llei IRPF

De la quota resultant de l'autoliquidació es deduirà l'import dels pagaments a compte corresponents a l'exercici 2022 (retencions i ingressos a compte, pagaments fraccionats i, si escau, les quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que han adquirit aquesta consideració per canvi de residència), obtenint-se la quota diferencial.

Retencions i ingressos a compte

Les retencions i ingressos a compte poden provenir de les següents classes de rendes:

  • Rendiments del treball.
  • Rendiments del capital mobiliari.
  • Per arrendaments d'immobles urbans (constitueixi o no activitat econòmica).
  • Per rendiments derivats d'activitats econòmiques (llevat d'arrendaments d'immobles urbans).
  • Per aplicació del règim especial d'atribució de rendes.
  • Per imputacions d'agrupacions d'interès econòmic i unions temporals d'empreses.
  • Per imputacions de rendes derivades de la cessió de drets d'imatge.
  • Per guanys patrimonials, inclosos premis i drets de subscripció.

Les persones i entitats obligades a retenir o per ingressar a compte estan obligades a expedir, a favor del contribuent, certificació acreditativa de la retenció practicada o dels ingressos a compte efectuats, així com de les altres dades referents al contribuent que hagin estat inclosos en el corresponent resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF.

Vegeu sobre això la Resolució del Departament de Gestió Tributària de l'AEAT de 15 de desembre de 1999 (BOE de 22 de desembre), així com la Resolució 3/2001, de 22 d'octubre, de l'esmentat Departament de Gestió Tributària de l'AEAT (BOE de 31 d'octubre).

La certificació amb els requisits anteriorment esmentats, haurà de posar-se a disposició del contribuent amb anterioritat a l'obertura del termini de declaració de l'IRPF (article 108.3 Reglament IRPF ).

Pagaments fraccionats

Els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques, deduiran els pagaments fraccionats corresponents a l'exercici  2022, segons consti en els models 130 o 131 presentats.

Quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que han adquirit aquesta condició per canvi de residència

Les persones físiques que en l'exercici 2022 hagin adquirit la condició de contribuents de l'IRPF, per haver passat a tenir la seva residència habitual en territori espanyol a l'efecte d'aquest impost, podran deduir l'import que, si escau, haguessin satisfet en concepte de quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents, sempre que es tracti de quotes d'aquest impost meritades en l'exercici  2022.

Les retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de no Residents que, si escau, haguessin estat practicades durant l'exercici  2022, tindran per a aquests contribuents la consideració de pagaments a compte de l'IRPF, per la qual cosa l'import de les mateixes s'inclourà entre les retencions i ingressos a compte que correspongui, tenint en compte la naturalesa de les rendes sobre la qual es van practicar.

Retencions a compte efectivament practicades en virtut de la Directiva 2003/48/CE del Consell meritats amb anterioritat a l'1 de gener de 2017

Normativa: Art. 99.11 Llei  IRPF

Tenen la consideració de pagaments a compte de l'IRPF les retencions a compte efectivament practicades en virtut del que disposa l'article 11 de la Directiva 2003/48/CE del Consell, de 3 de juny de 2003, en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, meritades amb anterioritat a l'1 de gener de 2017.

Sobre això ha d'indicar-se que la Directiva 2003/48/CE del Consell establia un doble sistema de tributació de les rendes de l'estalvi: l'intercanvi d'informació i la retenció en la font.

Aquest últim sistema era seguit per Luxemburg i Àustria a la data d'adopció de l'acord pel qual va entrar en vigor la nova Directiva (UE ) 2015/2060 del Consell, de 10 de novembre de 2015 que deroga la Directiva 2003/48/CE del Consell. A aquells països s'han d'afegir altres països no comunitaris com la Confederació Suïssa, el Principat de Liechtenstein, la República de San Marino, el Principat de Mònaco, el Principat d'Andorra amb els que es van signar acords en els que s'establien mesures equivalents a les previstes en la Directiva 2003/48/CE.

Amb l'entrada en vigor de la nova directiva s'estableix un únic sistema d'intercanvi d'informació per a de la qual adopció es va establir un període transitori per als països que utilitzaven el sistema de retenció en la font (en concret, per a Àustria, dins la Unió Europea i Suïssa, Liechtenstein, San Marino, Mònaco i Andorra, fora de la Unió Europea). Període que va finalitzar el 2017.

No obstant això, en tots els acords signats amb els països que no pertanyen a la Unió Europea s'inclouen supòsits en els que encara serà d'aplicació el sistema anterior de retenció en la font malgrat haver entrat en vigor el nou protocol. Aquests supòsits estan vinculats principalment amb obligacions pendents abans de l'entrada en vigor del sistema d'intercanvi d'informació.