Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Regularització per la percepció de l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment

Han de distingir-se dos supòsits:

• Contribuents no obligats a declarar

Els contribuents no obligats a presentar declaració per l'IRPF hauran de regularitzar la seva situació tributària quan l'import percebut per cadascuna de les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat o per ascendents amb dos fills no es correspongui amb el del seu abonament anticipat, mitjançant l'ingrés de les quantitats percebudes en excés. Per això han de presentar el model 122 en el termini comprès entre la data en què els pagaments anticipats s'hagin percebut de forma indeguda fins que finalitzi el termini per a la presentació de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi percebut el pagament anticipat de forma indeguda.

Atenció: vegeu l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aprova el model 122 "Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració" (BOE de 10 d'octubre).

• Contribuents obligats a declarar

En el cas de contribuents obligats a declarar que hagin percebut l'import de l'abonament anticipat de forma indeguda, totalment o parcialment, hauran de procedir a regularitzar la seva situació en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici en què s'hagi percebut l'abonament anticipat indegudament.