Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Sol·licitud d'abonament anticipat i la seva tramitació

La tramitació de l'abonament anticipat s'efectuarà d'acord amb el següent procediment:

1. Presentació de la sol·licitud per a l'abonament anticipat

Podrà presentar-se la sol·licitud d'abonament anticipat a partir del moment en què, complint-se els requisits i condicions establertes per al dret a la seva percepció, el contribuent opti per la modalitat d'abonament anticipat de la mateixa.

La sol·licitud s'ajustarà al model 143 aprovat per l'Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre (BOE de 31 de desembre), modificada per les Ordenis HAP/410/2015, d'11 de març (BOE de 12 de març) i HAC/763/2018, de 10 de juliol (BOE de 18 de juliol), havent de's complimentar les dades d'aquest model que corresponguin a la modalitat de deducció que s'estigui sol·licitant.

L'Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol, ha modificat, per a les sol·licituds de l'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec presentades a partir de l'1 d'agost de 2018, el model 143 per introduir la nova deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.

Tanmateix, respecte a l'increment de la deducció per família nombrosa per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi el número mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, no s'inclou cap modificació en l'apartat"Deducció per família nombrosa" del model 143 ja que, amb la informació de la que disposa, serà la pròpia Agència Tributària la que calculi i aboni directament l'esmentat increment als contribuents que, tenint dret, hagin sol·licitat l'abonament anticipat d'aquesta deducció, sense que sigui necessari que s'aporti informació addicional.

Una vegada presentada la sol·licitud d'abonament anticipat, no serà precís reiterar la mateixa durant tot el període en què es tingui dret a l'abonament anticipat de la deducció, llevat de per comunicar les variacions sobrevingudes posteriorment.

Es presentarà una sol·licitud per cada deducció a la que es pugui tenir dret i, en el cas de la deducció per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec, respecte de cada ascendent o descendent que de dret a la deducció.

2. Modalitats de sol·licitud d'abonament anticipat i la seva tramitació

La sol·licitud es podrà presentar utilitzant una de les dues modalitats següents:

 1. Modalitat individual.

  Es presentarà una sol·licitud per cada contribuent amb dret a deducció.

  En aquest tipus de sol·licitud s'abonarà al sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l'import que sigui procedent entre el nombre de contribuents amb dret a l'aplicació del mínim respecte del mateix descendent o ascendent amb discapacitat, o entre el nombre d'ascendents o germans orfes de pare i mare que formin part de la mateixa família nombrosa, segons la modalitat de deducció de la que es tracti.

  L'import de l'abonament mensual de la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat serà de 100 euros i la sol·licitud sempre serà individual, corresponent a un només contribuent.

 2. Modalitat col·lectiva.

  La sol·licitud es presentarà per tots els contribuents que poguessin tenir dret a la deducció respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa.

  En aquest tipus de sol·licitud s'haurà de designar com primer sol·licitant a un contribuent que compleixi, en el moment de presentar la sol·licitud, els requisits previstos per a l'aplicació de la deducció que correspongui.

  L'abonament anticipat s'efectuarà mensualment sense prorrateig algun, per un import de 100 euros per cada descendent, ascendent o família nombrosa. Aquest import serà de 200 euros si es tracta d'una família nombrosa de categoria especial. En els supòsits de família nombrosa, aquest import s'incrementarà en 50 euros mensuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi el número mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

Cada mes de gener es podrà modificar la modalitat de sol·licitud respecte de cadascuna de les deduccions.

Els sol·licitants, el cònjuge no separat legalment amb discapacitat i els descendents o ascendents amb discapacitat que es relacionin en la sol·licitud, hauran de disposar de número d'identificació fiscal.

3. Resolució

L'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la vista de la sol·licitud rebuda, i de les dades que consten en poder seu, si considera procedent la sol·licitud abonarà d'ofici de forma anticipada i a compte l'import de cada deducció al sol·licitant.

En cas que no fos procedent l'abonament anticipat de la deducció, l'Agència Estatal d'Administració Tributària procedirà a dictar resolució expressa que serà notificada a l'interessat. L'acord que denegui la sol·licitud haurà de ser en qualsevol cas motivat.

4. Cobrament

L'abonament de les deduccions de forma anticipada s'efectuarà mensualment per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant transferència bancària, per l'import que correspongui en funció de si és una sol·licitud individual o col·lectiva i dels mesos en què es compleixin les condicions. El Ministre d'Hisenda podrà autoritzar l'abonament per xec creuat o nominatiu quan concorrin circumstàncies que el justifiquin.