Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsits i requisits

Els contribuents amb dret a l'aplicació d'aquestes deduccions podran sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada en els supòsits següents i amb requisits que s'indiquen:

1. En el cas dels contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, per cadascun dels mesos en què estiguin donats d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzin els terminis mínims que a continuació s'indiquen:

  1. Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant com a mínim quinze dies de cada mes en el Règim General o en els Règims especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar.

  2. Treballadors amb contracte de treball a temps parcial de la qual jornada laboral sigui de, com a mínim, el 50 per 100 de la jornada ordinària en l'empresa, en còmput mensual, i es trobin en alta durant tot el mes en els règims esmentats en el paràgraf anterior.

  3. En el cas de treballadors per compte aliè en alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social quan s'hagués optat per bases diàries de cotització, que realitzin, com a mínim, deu jornades reals durant aquest període.

  4. Treballadors inclosos en els restants Règims Especials de la Seguretat Social no esmentades en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies el mes.

2. En el cas dels contribuents que percebin les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, per cadascun dels mesos en què es percebin tals prestacions.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal, la Seguretat Social, i les mutualitats de previsió social alternatives a les de la Seguretat Social i qualsevol altre organisme que abonin les prestacions i pensions estaran obligats a subministrar per via electrònica a l'Agència Estatal d'Administració Tributària durant els deu primers dies de cada mes les dades de les persones a les que hagin satisfet les esmentades prestacions o pensions durant el mes anterior.

3. Per a l'abonament anticipat de la deducció per cònjuge no separat legalment, la quantia de les rendes anuals a prendre en consideració seran les corresponents a l'últim període impositiu termini de presentació del qual d'autoliquidació hagués finalitzat a l'inici de l'exercici en el que se sol·licita el seu abonament anticipat.