Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Aplicació de les deduccions en la declaració de l'IRPF

Les deduccions minoren la quota diferencial, independentment del fet que aquesta quota diferencial resulti positiva o negativa. En conseqüència, l'import de les deduccions que sigui procedent aplicar haurà de fer-se constar en la declaració de l'exercici en l'apartat corresponent a "Quota diferencial i resultat de la declaració", del model de declaració, caselles [0623 ] per a la deducció per descendents amb discapacitat a càrrec, [0636] per a la deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec, [0248] per a la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat, [0660 ] per a la deducció per família nombrosa i [0662 ] per a la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.

Important: els descendents o ascendents i el cònjuge no separat legalment amb discapacitat que es relacionin en les deduccions per persones amb discapacitat a càrrec hauran de disposar de NIF.

Els contribuents als qui, per haver-ho sol·licitat al seu moment, l'Agència Tributària hagués satisfet quantitats mensuals en concepte d'abonament anticipat, hauran de consignar la suma d'aquestes, en funció de la deducció que correspongui, en les caselles [0624] (deducció per descendents amb discapacitat a càrrec), [0637] (deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec), [0249] (deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec) [0661] (deducció per família nombrosa) i [0663] (deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments) de la declaració.

Així mateix, quan s'hagi cobrada quantitats anticipadament i el contribuent, en el cas de persones amb discapacitat a càrrec, no tingui dret al mínim per descendents o per ascendents, haurà de regularitzar tal situació en la seva declaració per l' IRPF consignant en les caselles [0664] o [0666], segons correspongui, l'import cobrat que ha de regularitzar.

En el supòsit de contribuents no obligats a declarar, tal regularització s'efectuarà mitjançant l'ingrés de les quantitats percebudes en excés en el lloc, forma i termini que determini la Ministra d'Hisenda.

Vegeu sobre això l'Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aprova els models 121 i 122 (BOE de 10 de febrer).

Important: no seran exigibles interessos de demora per la percepció, a través de l'abonament anticipat i per causa no imputable al contribuent, de quantitats superiors a les que corresponguin per les deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec.