Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quantia màxima de les deduccions

 • Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec

  Fins a 1.200 euros anuals per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per descendents

 • Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec

  Fins a 1.200 euros anuals per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per ascendents.

 • Deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec

  Fins a 1.200 euros anuals pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni genereu el dret a les deduccions anteriors per descendents o ascendents amb discapacitat.

 • Deducció per família nombrosa

  • Fins a 1.200 euros anuals per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d'una família nombrosa de categoria general conforme a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

  • Aquest import s'incrementarà en un 100 per 100, és a dir, fins a 2.400 euros anuals en el cas de família nombrosa de categoria especial conforme a la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

  • La quantia de la deducció a què es refereixen els punts anteriors (1.200 euros o 2.400 euros), s'incrementarà fins a 600 euros anuals addicionals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi el número mínim de fill s exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

 • Deducció per ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments

  Fins a 1.200 euros anuals per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels quals tingui dret a la totalitat del mínim per descendents.