Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions que inclou

S'estableixen cinc deduccions destinades a reduir la tributació dels contribuents amb majors càrregues familiars, que minoraran la quota diferencial de forma anàloga a com el fa la deducció per maternitat, això és, independentment del fet que aquesta quota diferencial resulti positiva o negativa, podent sol·licitar-se també el seu abonament anticipat.

Aquestes deduccions són:

  • Deducció per cada descendent amb discapacitat

  • Deducció per cada ascendent amb discapacitat.

  • Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.

  • Deducció per família nombrosa.

  • Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.