Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 1. Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec amb abonament anticipat

El matrimoni format pel senyor F.G.D, que percep una pensió de jubilació de la Seguretat Social de 1.600 euros mensuals, i dona T.V.J conviuen amb el seu fill de 35 anys que tenen acreditat des de 1992 un grau de discapacitat del 33 per 100 i que percep una renda exempta.

Determinar l'import de la deducció per descendents amb discapacitat a càrrec corresponent a l'exercici 2022 sabent que la quota diferencial de la declaració conjunta del matrimoni ascendeix a 2.300 euros i que el juliol de  2022  van sol·licitar i van percebre de forma col·lectiva el pagament anticipat de la deducció.

Solució :

Nota prèvia: el senyor F.G.D., compleix els requisits per aplicar la deducció en ser pensionista i tenir dret al mínim per descendents en aquest cas en tractar-se d'un fill amb discapacitat sigui quin sigui la seva edat, que conviu amb el contribuent i no tenen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, ni presenta declaració. Per part seva, La senyora T.V.J no té dret a la deducció al no realitzar cap tipus d'una activitat per compte propi o aliè ni percebre prestacions com a pensionista o desocupat.

Quota diferencial: + 2.300,00

Deducció per descendent amb discapacitat a càrrec:

  • Numero de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
  • Import de la deducció = - 1.200
  • Límit de la deducció per fill (1.200 euros) (1)

Abonament anticipat:

  • Numero de mesos que ha percebut l'abonament anticipat: 6 mesos (2)
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (6 mesos x 100 euros) = +  600

Diferència (1.200 - 600) =  - 600

Resultat de la declaració (2.300 - 600): 1.700 (per ingressar)

Notes a l'exemple:

(1) En tractar-se d'un contribuent que percep una pensió de la Seguretat Social no els resulta d'aplicació el límit de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats que si s'estableix per a contribuents que realitzan una activitat per compte propi o aliè.

El límit serà la quantia anual de la deducció 1.200 euros i en la mesura en què s'ha complert tot l'any els requisits exigits podrà deduir el seu import íntegre. Torna

(2) Des de juliol a desembre ha rebut 6 mesos l'abonament anticipat per un import de 100 euros cada mes (600 euros). Torna