Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 2. Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec sense abonament anticipat ni cessió del dret

El senyor G.V.V de 77 anys, amb un 45 per 100 de discapacitat, percep una pensió de jubilació de 6.500 euros anuals i no presenta declaració de l'IRPF.

Té 2 fills amb els que conviu durant l'any (6 mesos amb cadascun). El primer d'ells, el senyor P.V.P, treball per compte aliè del gener a l'octubre de 2022  amb unes cotitzacions a la Seguretat Social de 1.400 euros. El segon, el senyor L.V.P treball també per compte aliè del gener al maig de 2022  complint el requisit del termini mínim d'alta i cotitzant 50 euros cadascun dels mesos i des de juny a desembre 2022  ha estat percebent la prestació d'atur.

La quota diferencial IRPF l'any 2022  ha estat per a cadascun dels germans-1.100 euros per al senyor P.V.P i 250 per al senyor L.V.P.

Determinar per a cadascun dels contribuents l'import de la deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec corresponent a l'exercici 2022  i el resultat de la seva declaració, tenint en compte que cap no sol·licito l'abonament anticipat de la deducció ni va cedir el seu dret a l'altre.

Solució :

A) Contribuent el senyor P.V.P

Quota diferencial: -1.100

Deducció per ascendent amb discapacitat a càrrec (1),

Nombre de mesos de compliment dels requisits: 10 mesos

  • Import de la deducció: -500
  • Límit de la deducció (500 euros)

Abonament anticipat : 0

Resultat de la declaració (1.100 + 500) =-1.600 (per retornar)

B) Contribuent el senyor L.V.P

Quota diferencial : + 250,00

Deducció per ascendent amb discapacitat a càrrec

Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos

  • Import de la deducció = - 600
  • Límit de la deducció =  600 (durant tot l'any es compleixen tots els requisits)) (2)

Abonament anticipat: 0

Resultat de la declaració (250 - 600) =-350 (per retornar)

Notes a l'exemple :

(1) En tenir els dos germans dret a la deducció, la quantia d'aquesta es prorratejarà entre ells per parts iguals (l'ascendent conviu 6 mesos amb cadascun). L'import resultant (1.200 / 2 = 600 euros) s'aplica per cada contribuent amb dret a la deducció proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultanieja els requisits previstos per aplicar-la (en aquest cas compleix els requisits d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social i dret al mínim per ascendent 10 mesos).

Per tant, 600 ÷ 12 mesos x 10 mesos = 500 euros corresponen al contribuent deduir i aquest import preval ja que l'import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social és superior (1.400 euros). Torna

(2) El contribuent té dret a la meitat de la deducció (600 euros). Aquest import ha d'aplicar-ho proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixen de forma simultanieja els requisits. En aquest cas el compleix durant tot l'any doncs 5 mesos va estar d'alta en la seguretat social i la resta va percebre prestació per desocupació. L'import mensual d'aquesta deducció serà per tant de 50 euros (600 ÷ 12).

Cal tenir en compte que la xifra de 250 euros de l'import total d'aquesta deducció (50 x 5 mesos en què ha estat treballant), té com a límit l'import de les cotitzacions i quotes meritades a la Seguretat Social (50 x 5 = 250 euros). Com en aquest cas no se supera aquest límit, el contribuent podrà deduir-se els 250 euros en la seva totalitat. Mentre que respecte als 350 euros restants d'aquesta deducció (50 x 7 mesos percebent la prestació per desocupació), el contribuent també podrà deduir aquest import en la seva totalitat, ja que, respecte a les prestacions per desocupació percebudes, no els serà d'aplicació aquest límit.

Per tant, l'import de la deducció serà: 250 euros pels  mesos va estar d'alta en la seguretat social (no supera el límit cotitzacions a la Seguretat Social) + 350 euros  (pels mesos en què va percebre la prestació per  desocupació  sense límit, respecte a les cotitzacions a la Seguretat Social) = 600 Torna