Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 4. Deducció per família nombrosa amb cessió del dret i abonament anticipat

Matrimoni format el senyor R.P.G. i la senyora M.G.B., ambdós han treballat el 2022 . Ell com a funcionari d'un Ministeri, amb un descompte per quotes a MUFACE per un import anual de 527 euros. Ella desenvolupant una activitat professional per la qual ha estat  donada d'alta durant cada mes de l'any en el Règim Especial de treballadors autònoms i per la qual  va cotitzar per un import anual de 2.100 euros.

El matrimoni té quatre fills de 20, 18, 15 i 13 anys, respectivament, dedicats el 2022  als seus estudis i està en possessió del títol de família nombrosa de categoria general.

Determinar l'import de la deducció per família nombrosa corresponent exercici 2022  i el resultat de la seva declaració, tenint en compte que el senyor R.P.G va cedir a l'altre progenitor el seu dret a la deducció, que van sol·licitar el març de forma col·lectiva l'abonament anticipat i que la quota diferencial IRPF de dona M.G.B. ha estat l'any 2022  de 300 euros.

Solució :

Declaració de la contribuent la senyora M.G.B.

Nota prèvia: el senyor R.P.G. no haurà de consignar res en la seva declaració d'IRPF en les caselles relatives a la deducció per família nombrosa per haver cedit el seu dret en el moment de sol·licitar l'abonament anticipat de forma col·lectiva.

Quota diferencial: + 300

Deducció família nombrosa

1. Per família nombrosa de categoria general, (1)

  • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
  • Import de la deducció =-1.200
  • Límit de la deducció (1.200 euros) (2)

2. Increment pels fills que, formant part de la família nombrosa, excedeixen el número mínim de fills exigit per ser família nombrosa de categoria general:

  • Nombre de fills que excedeixen el mínim: 1 fill (3)
  • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
  • Increment de la deducció = -600,00 (4)

3. Total deducció per família nombrosa (1.200 + 600) = -1.800

Abonament anticipat

1. Per família nombrosa de categoria general: (5)

  • Nombre de mesos que ha percebut l'abonament anticipat: 10 mesos
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (10 mesos x 100 euros) = +1.000

2. Increment pels fills que, formant part de la família nombrosa, excedeixen el número mínim de fills exigit per ser família nombrosa de categoria general, (6)

  • Nombre de mesos que ha percebut l'abonament anticipat: 10 mesos
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (10 mesos x 50 euros) = +500

3. Total abonament anticipat (1000 + 500) = -1.500

Diferència (deducció 1.800 - abonament anticipat 1.500) =-300

Resultat de la declaració (300 - 300) = 0

Notes a l'exemple:

(1) Com a conseqüència de la cessió es computaran els mesos en què qualsevol dels contribuents que tinguessin dret a la deducció compleixi els requisits (en aquest cas 12 mesos) i dona M.G.B. apliqués íntegrament en la seva declaració d'IRPF de 2022  l'import de la deducció que correspongui i la totalitat del pagament anticipat percebut. Torna

(2) En haver cessió es tenen en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents als dos progenitors (2.100 + 527 = 2.627). En ser superior l'import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i a MUFACE la quantia màxima de la deducció preval aquesta última. Torna

(3) Conforme a l'article 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, en aquest cas, el mínim de fills exigit per ser família nombrosa de categoria general són 3. En tenir 4 fills que han format part de la família nombrosa durant  2022, l'excés serà d'1 fill. Torna

(4) En la mesura en què l'import total d'aquesta deducció (fins a 600 euros per cadascun dels fills) s'aplica proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin els requisits, l'import i límit en aquest cas és de 600 euros.

D'altra banda, aquest increment, com estableix l'article 81 bis de la Llei de  l' IRPF no es tindrà en compte a l'efecte del límit de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu. Torna

(5) S'ha percebut el pagament anticipat des de març a desembre (1.000 euros). Aquest import es considerarà obtingut pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció. Torna

(6) Per a l'abonament anticipat de l'increment, en tractar-se en aquest cas d'una sol·licitud col·lectiva, la deducció anticipada es va incrementar en 50 euros mensuals pel fill que excedeix el número mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general.

Assenyalar, a més, que conforme exposa l'Ordre HAC/763/2018, de 10 de juliol (BOE de 18 de juliol), en tenir en compte la informació de què disposa l'Agència Tributària en virtut del que disposa l'article 60 bis.6 del Reglament de l'IRPF, no serà necessari que els contribuents que sol·licitin l'abonament del pagament anticipat de la deducció per família nombrosa, aportin informació addicional, ja que l'Agència Tributària serà la que calculi l'increment d'aquesta deducció que correspongui per cada fill que excedeix  el número mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial i sigui procedent, juntament amb l'import de la deducció per família nombrosa, al seu abonament anticipat. Torna