Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 5. Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments

La senyora M.B.A. divorciada amb dos fills de la qual guarda i custòdia té atribuïda. Un dels fills té una discapacitat del 33 per 100. L'altre progenitor no està obligat a satisfer anualitats per aliments a favor dels fills.

Determinar l'import de la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i el resultat de la declaració tenint en compte que la senyora M.B.A. ha rebut una prestació fins a l'octubre de 2022  i un subsidi per desocupació els mesos de novembre i desembre de  2022, que la seva quota diferencial és de-400 euros i que ha sol·licitat l'abonament anticipat que li corresponia des de gener.

Solució :

Nota prèvia : En aquest exemple es compleixen tant els requisits per aplicar la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments com els requisits per aplicar la deducció per família nombrosa ja que d'acord amb el que estableix l'article 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses ja equipara a família nombrosa la constituïda per un ascendent amb dos fills, en què un d'ells tingui com en aquest cas una discapacitat. El contribuent ha d'optar per aplicar una o una altra deducció, però no les dues. En aquest cas conforme a l'enunciat de l'exemple opta per aplicar la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills.

Ara bé, en existir un descendent amb discapacitat pel qual La senyora M.B.A tenen dret a la totalitat del mínim per descendents a més de la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills, pot aplicar també la deducció per descendents amb discapacitat a càrrec (ambdues deduccions són compatibles entre si).

Quota diferencial =  -400

A) Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments:

Import de la deducció

  • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
  • Import de la deducció (12 mesos x 100 euros) =-1.200
  • Límit de la deducció (1.200 euros) (1)

Abonament anticipat:

  • Nombre de mesos que ha percebut l'abonament anticipat: 12 mesos (2)
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (12 mesos x 100 euros) = +1.200

Diferència (1.200 - 1.200) = 0

B) Deducció per descendent amb discapacitat a càrrec:

Import de la deducció

  • Nombre de mesos de compliment dels requisits: 12 mesos
  • Import de la deducció (12 mesos x 100 euros) =-1.200
  • Límit de la deducció per fill (1.200 euros) (1)

Abonament anticipat :

  • Nombre de mesos que ha percebut l'abonament anticipat: 12 mesos(2)
  • Import de l'abonament anticipat de la deducció (12 mesos x 100 euros) = +1.200

Diferència (Deducció 1.200 - Abonament anticipat 1.200) = 0

Resultat de la declaració : -400 (per retornar)

Notes a l'exemple:

(1) En tractar-se d'un contribuent que percep una prestació d'assistència (gener a octubre) i una altra  per desocupació (novembre i desembre),  no li resulta d'aplicació el límit de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats que si s'estableix per als contribuents que realitzan una activitat per compte propi o aliè.

El límit serà la quantia anual de la deducció 1.200 euros i en la mesura en què s'ha complert tot l'any els requisits exigits podrà deduir el seu import íntegre. (tornar a l'a) (tornar al b)

(2) Des de gener a desembre ha rebut 12 mesos l'abonament anticipat per un import de 100 euros cada mes (1.200 euros). (tornar a l'a) (tornar al b)