Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions

Prorrateig

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals, sens perjudici de la sol·licitud d'abonament anticipat a la que més endavant ens referim.

Càlcul de l'import

Les deduccions s'apliquen, per a cada contribuent amb dret a les mateixes, proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos per aplicar-la.

A l'efecte del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l'import de la deducció a què es refereix l'apartat anterior es tindran en compte les següents regles:

  1. La determinació de la condició de família nombrosa, de l'estat civil del contribuent, del nombre de fills que excedeixi el número mínim de fills exigit perquè la família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial i de la situació de discapacitat es realitzarà d'acord amb la seva situació l'últim dia de cada mes.

    En el mateix sentit, si s’escau el cessament de la discapacitat, la caducitat del títol de família nombrosa, la dissolució del matrimoni (essent el cònjuge amb discapacitat) amb efectes des de l'últim dia del mes, no es tindrà dret a aplicar la deducció corresponent per aquell mes.

    Finalment, en cas que es produeixi la defunció de la persona que origina el dret a la deducció, o la defunció del contribuent, tenint en compte que ha de tenir-se en compte la situació existent durant l'últim dia del mes no es tindrà dret a l'aplicació de la deducció per aquell mes.

  2. Per a contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè, el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

  3. Per a contribuents que percebin les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, el requisit de percebre les esmentades prestacions s'entendrà complert quan tals prestacions es percebin en qualsevol dia del mes, i no serà aplicable el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

Límit de les deduccions

A. En general:

En el cas dels contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, el límit per a cadascuna de les deduccions serà l'import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu amb posterioritat al moment en què es compleixin els requisits previstos per a la seva aplicació.  Tanmateix, durant el període impositiu en el que es produeixi la situació que origina la finalització del dret a la deducció (fi de la discapacitat, defunció del descendent o de l'ascendent, caducitat del títol de família nombrosa, dissolució del matrimoni) només han de tenir-se en compte les cotitzacions a la Seguretat Social meritades durant el període en el que es té dret a aplicar la deducció i no les de tot l'any.

A aquests efectes es tindrà en compte de manera conjunta, tant el nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos per a la seva aplicació com les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

Atenció: a l'efecte del càlcul d'aquest límit es computaran les cotitzacions i quotes pels seus imports íntegres, sense prendre en consideració les bonificacions que poguessin correspondre.

B. Regles especials:

  • Si el contribuent tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, l'esmentat límit s'aplicarà de forma independent respecte de cadascun d'ells.

  • En cas de famílies nombroses de categoria especial, l'increment en un 100 per 100 de la deducció (1.200 euros) no es tindrà en compte a l'efecte de l'esmentat límit.

  • Tampoc es tindrà en compte a l'efecte de l'esmentat límit l'increment de fins a 600 euros anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi el número mínim de fill s exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial.

C. Exclosos del Límit:

Als contribuents que percebin les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, no els resulta d'aplicació el límit anterior de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu ni, en cas que s'hagués cedit a favor seu el dret a la deducció, es tindran en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.