Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A. En general

Podran aplicar aquestes deduccions els següents contribuents:

 1. Els que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

 2. Els que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació.

  En el supòsit dels desocupats, per tenir dret a aplicar les deduccions és necessari estar cobrant una prestació, contributiva o assistencial, del sistema de protecció de la desocupació. No essent suficient amb estar inscrit com a demandant de treball.

  Atenció COVID-19:  tenen dret a aquestes deduccions:

  1. Els contribuents que hagin percebut les prestacions econòmiques extraordinàries per cessament o reducció de l'activitat econòmica de l'autònom a conseqüència de l'epidèmia de COVID-19 que corresponen a l'acció protectora de la Seguretat Social:

   Es tracta, per tant, de prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per als treballadors autònoms, de la qual naturalesa és anàloga a la prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l'activitat que va ser establerta en la Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la qual s'estableix un sistema específic de protecció per cessament d'activitat dels treballadors autònoms (BOE de 6 d'agost) i es troba actualment regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

   En conseqüència, la qualificació d'aquestes prestacions extraordinàries per la COVID-19 (igual que la de la referida prestació general per cessament d'activitat) seria la de rendiments del treball, de conformitat amb l'article 17.1 b) de la Llei IRPF, que inclou entre els rendiments íntegres del treball les prestacions per desocupació, entès aquest d'una forma àmplia i no només comprensiu de la situació de cessament d'activitat corresponent als treballadors per compte aliè.

   Aquestes prestacions extraordinàries vinculades a la COVID acabaven la seva vigència l'1 de març de 2022. No obstant això, els articles 1 i 2 del Reial Decret llei 2/2022, de 22 de febrer (BOE de 23 de febrer) estableixen, a la seva finalització, una sèrie de mesures d'ajuda per a aquest col·lectiu, entre les que es troba  el manteniment de la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms afectats per la suspensió de l'activitat fins a l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fos anterior.

  2. Els contribuents afectats per ERTO (expedient de regulació temporal de treball),  atès que es troben en situació d'atur i  tenen dret a la percepció de prestacions per desocupació.

 3. Els que percebin pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat.

  No donen dret a les deduccions les prestacions generades per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

 4. Els que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

  L'aplicació de les deduccions s'estén als contribuents donats d'alta a l'estranger en sistemes públics de protecció social anàlegs a la Seguretat Social espanyola o a les mutualitats de previsió social alternatives a la Seguretat Social, i als que reben prestacions per desocupació o pensions de règims públics de previsió social corresponents a Estats diferents d'Espanya.