Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

La quota diferencial, com a regla general, constitueix el resultat de la declaració. Tanmateix, en aquells supòsits en què el contribuent tingui dret a la deducció per maternitat establerta en l'article 81 de la Llei de l'IRPF, o a les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec previstes en l'article 81 bis de la Llei de l'IRPF, el resultat de la declaració vindrà determinat per les següents operacions que s'indiquen:

(±) Quota diferencial

(-) Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

(-) Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec

(-) Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec

(-) Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec

(-) Deducció per família nombrosa

(-) Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments

(+) Import de l'abonament anticipat de la Deducció per maternitat

(+) Import de l'abonament anticipat de la "Deducció per descendents amb discapacitat a càrrec"

(+) Import de l'abonament anticipat de la "Deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec"

(+) Import de l'abonament anticipat de la "Deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat a càrrec"

(+) Import de l'abonament anticipat de la "Deducció per família nombrosa"

(+) Import de l'abonament anticipat de la "Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments"

(=) Resultat de la declaració (per ingressar o per retornar)

Si el resultat de la declaració és una quantitat positiva, no oblidi ingressar el seu import, bé sigui la totalitat o el primer termini, dins el període comprès entre els dies 11  d'abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclosos.

Si el resultat de la declaració és una quantitat negativa, el contribuent té dret a sol·licitar la devolució de la quantitat que resulti a favor seu, sol·licitud que ha d'efectuar-se en el document d'ingrés o devolució model 100.

L'import de la devolució no podrà excedir la suma de la quantitat reflectida en la casella [0609] en concepte de pagaments a compte més la suma, de ser positiva, de la diferència entre les quantitats reflectides en les caselles [0611] i [0612] més la casella [0613] en la  deducció per maternitat, de la diferència de les caselles [0623] i [0624] en la deducció per descendents amb discapacitat a càrrec; de les caselles [0636] i [0637] en la deducció per ascendents amb discapacitat a càrrec i, de les caselles [0248] i [0249] en la deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat; de les caselles [0660] i [0661] en la deducció per família nombrosa i, finalment de les caselles [0662] i [0663] en la deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.