Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Base liquidable

Reduccions de la base imposable general

Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social

 • Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència) i l ímite màxim conjunt de reducció

  Com a conseqüència de les modificacions que ha introduït l'article 59 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022, en els límits de reducció per aportacions a sistemes de previsió social, el límit general passa de 2000 a 1.500 euros, mentre que s'eleva de 8.000 a 8.500 euros l'increment addicional d'aquest límit i no només mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja va succeir el 2021, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin d'igual o inferior import a la respectiva contribució empresarial. 

  A aquests efectes, es consideren com a aportacions del treballador les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador.

  D'altra banda, la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions de treball, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, ha aprovat el marc regulatori dels productes paneuropeus de pensions individuals.

 • Excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis anteriors

  Quant a la forma d'aplicar els excessos d'aportacions i contribucions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en exercicis anteriors, per a l'exercici 2022, com a conseqüència dels nous límits aplicables a les reduccions per aportacions i contribucions empresarials, s'ha procedit a modificar el Reglament de l'IRPF, amb la intenció de facilitar l'aplicació dels excessos pendents de reducció i mitigar la seva complexitat. Per fer-ho, s'elimina l'aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l'aplicació del límit màxim incrementat (1.500 + 8.500 euros) independentment de la procedència de les quantitats aportades, entenent que l'any en el que s'haguessin abonat van respectar les aportacions anuals màximes (article 51.6 i disposició addicional setzena de la Llei de l'IRPF ).

  D'altra banda, els excessos corresponents a les primes d'assegurances col·lectives de dependència s'imputaran respectant els seus propis límits.

 • Disponibilitat  anticipada de drets consolidats per a contribuents  afectats per  l'erupció volcànica de la illa de La Palma

  Perquè els afectats per l'erupció volcànica de la illa de La Palma puguin atendre les necessitats sobrevingudes de liquiditat, l'article 11 del Reial Decret llei 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre), va establir, amb caràcter excepcional i exclusivament durant el període comprès entre el 6 d'octubre de 2021 i el  5 de juliol de 2022, la possibilitat que els partícips de plans de pensions, així com els assegurats dels plans de previsió assegurats i plans de previsió social empresarial i els mutualistes de mutualitats de previsió social puguin disposar anticipadament en determinats supòsits dels seus drets consolidats, fixant les condicions i un import màxim de disposició.