Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deduccions de la quota íntegra

Deduccions per  incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

Règim general i règims especials de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'impost sobre Societats

 • Règim general de deduccions

  Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols (art. 36.1 LIS ) i  deducció per producció de determinats espectacles en viu (art. 36.3 LIS )

  La Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l'establiment de gravàmens temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es cregui l'Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries (BOE del 28 de desembre) ha modificat en la seva disposició final cinquena, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, l'article 39.7 de la LIS  introduint, en relació amb l'aplicació de les deduccions dels apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS per part dels contribuents  que financin els costos de la producció (finançadors) de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics, de sèries audiovisuals i d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, les següents novetats:

  1. El contribuent que participi en el finançament (d’ara endavant finançador) pot aplicar la deducció no només per les quantitats destinades a finançar la totalitat o part dels costos de la producció,  sinó també per  les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30 per 100 dels costos de producció.

  2. Les quantitats per finançar costos de producció que donen dret a l'aplicació de les deduccions de l'article 36, apartats 1 i 3 de la LIS, podran aportar-se en qualsevol fase de la producció, amb caràcter previ o posterior al moment en què el productor incorri en els costos de producció, eliminant la referència que indicava que l'inversor  aplicaria anualment la deducció, en funció de les aportacions desembossades en cada període impositiu.

  3. Com a conseqüència de poder aportar quantitats per al finançament en qualsevol fase de la producció,  el contracte de finançament podrà signar-se també en qualsevol fase de la producció.

  4. El  finançador podrà aplicar les deduccions previstes en els apartats 1 i 3 de l'article 36 de la LIS en les condicions i termes en ells assenyalats i determinant el seu import en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim.

  5. S'introdueix la prohibició d'aplicar  la deducció quan el finançador está vinculat en el sentit de l'article 18 de la LIS amb el contribuent que generi el dret a la deducció.

  6. S'exigeix que l'import de la deducció que apliqui el finançador haurà de tenir-se en compte als efectes de l'aplicació del límit conjunt del 25 per 100 establert en l'apartat 1 de l'article 39 de la LIS. No obstant això, aquest límit s'elevarà al 50 per 100 quan l'import de la deducció que correspongui al finançador  sigui igual o superior al 25 per 100 de la seva quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

 • Règims especials de deduccions 

  Programes de suport a esdeveniments d'excepcional interès públic.

  S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculats a esdeveniments d'excepcional interès públic aprovats en la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

Deduccions per donatius i altres aportacions

Donatius, donacions i aportacions per a activitats prioritàries de mecenatge

La disposició addicional cinquanta-vuitena Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022  (BOE  de 29 de desembre), estableix per a 2022 les activitats que es consideren activitats prioritàries de mecenatge i eleva en cinc punts percentuals els percentatges i els límits de la deducció per donatius de l'article 19 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, en relació amb aquestes activitats.

Deducció per residencial habitual i efectiva en la illa de La Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023

L'article 67 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 afegeix una disposició addicional cinquanta-setena en la Llei de l'IRPF per permetre que, exclusivament durant els períodes impositius 2022 i 2023, els contribuents amb residència habitual i efectiva en la Illa de La Palma puguin aplicar la deducció prevista per als residents a Ceuta i Melilla en l'article 68.4.1º d'aquesta Llei de l'IRPF.

Deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges

S'amplia un any més l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven mesures de reforç de la protecció dels consumidors d'energia i de contribució a la reducció del consum de gas natural en aplicació del «Pla + seguretat per a la teva energia (+SE)», així com mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic i de protecció de les persones treballadores agràries eventuals afectades per la sequera.