Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exempcions

Exempcions de l'article 7 de la Llei de  l'  IRPF

Complement d'ajuda a la infància per a beneficiaris de l'ingrés mínim vital. 

El complement d'ajuda per a la infància que estableix l'article 11.6 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, té la naturalesa d'ingrés mínim vital i per això estarà exempt de l'IRPF d'acord amb el que ha establerts en l' article 7. y) de la Llei de l'IRPF.

Aquest complement d'ajuda per a la infància substitueix, a més, a l'assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100, que es regulava en el Capítol I del títol VI del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, i que queda suprimida, si bé temporalment existiran supòsits en els que es permet mantenir la percepció d'aquesta assignació econòmica (principalment per a aquells beneficiaris que la percebien abans d'1 de juny de 2020 i no compleixen els requisits per gaudir del complement d'ajuda per a la infància).

Per a aquests casos (assignació per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33 per 100) l'assignació estarà exempta d'acord amb el que estableix l'article  7. h) de la Llei de l'IRPF.

Altres rendes exemptes diferents de les previstes en l'article 7 de la Llei de l'IRPF

Indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l'accident del vol GWI9525

Amb efectes des del 31 de març de 2022 i exercicis anteriors no prescrits, el Reial decret - llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, va declarar exemptes les indemnitzacions percebudes en concepte de responsabilitat civil per danys personals pels familiars de les víctimes de l'accident del vol GWI9525 de la companyia aèria alemanya Germanwings, esdevingut als Alps francesos el 24 de març de 2015,  així com els ajuts satisfets per aquesta companyia aèria o per una entitat vinculada a aquesta última.

Exempció pels ajuts per danys personals ocasionats pels incendis que van tenir lloc en les Comunitats Autònomes relacionades en annex de l'Acord del Consell de Ministres 23 d'agost de 2022

Estan exemptes, d'acord amb el que disposa el Reial Decret llei  20/2022, de 27 de desembre (BOE de 28 de desembre), els ajuts previstos en la Llei 17/2015, de 9 de juliol,  per danys personals ocasionats pels incendis forestals que van tenir lloc en determinades Comunitats Autònomes,  relacionades  en l'Annex de l'Acord del Consell de Ministres, de 23 d'agost de 2022.

Exempció per les subvencions i ajuts concedits per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis

L'article 1.Tres de la  Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE de 15 de juny), va modificar l'apartat 4 de la disposició addicional cinquena de la Llei de l'IRPF, per ampliar l'àmbit dels ajuts i subvencions concedides per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis. Com a conseqüència, no s'integraran en la base imposable de l'IRPF  en l'exercici 2021 i següents aquelles que haguessin estat concedides en virtut dels diferents programes establerts en els Reals Decret 691/2021, 737/2020, 853/2021 i 477/2021.