Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Guanys i pèrdues patrimonials

Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals

Guanys o pèrdues patrimonials derivades de transmissions lucratives

Transmissions o reemborsaments d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva regulades en la Llei 35/2003

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes des de l'1 de gener de 2022, modifica l'article 94 de la Llei de l'IRPF per tal d'homogeneïtzar el tractament de les inversions en determinades Institucions d'Inversió Col·lectiva, conegudes com fons i societats d'inversió cotitzats (ETF, per les seves sigles en anglès), independentment del mercat, nacional o estranger en el que cotitzin. Així, s'estén a les institucions d'inversió col·lectiva cotitzades que cotitzin en borsa estrangera el tractament de les que cotitzen en borsa espanyola respecte a la no aplicabilitat del règim d'ajornament.

Tingui-se en compte que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en relació amb l'impost sobre societats va establir requisits addicionals perquè les societats d'inversió de capital variable (SICAV) puguin aplicar el tipus de gravamen de l'1 per 100. Aquesta modificació va acompanyada d'un règim transitori per a les SICAV que acordin la seva dissolució i liquidació, que té per finalitat permetre que els seus socis i sòcies puguin traslladar la seva inversió a unes altres institucions d'inversió col·lectiva que compleixin els requisits per mantenir el tipus de gravamen de l'1 per cent en l'impost sobre societats.

No obstant això, la pròpia llei 11/2021 va afegir una nova disposició transitòria trenta-sisena de la Llei de l'IRPF per establir un regimen transitori que permet a les adquirides en mercats estrangers abans de l'1 de gener de 2022 seguir aplicant el règim d'ajornament,  amb la diferència que la reinversió s'ha d'efectuar en unes altres institucions d'inversió col·lectiva diferents de  ETF.

Percepció de les primes satisfetes per l'atorgament d'un contracte d'opció de compra

A l'efecte de la declaració dels guanys i pèrdues patrimonials ha de tenir-se en compte que les Sentències del Tribunal Suprem núms. 803/2022 i 804/2022, ambdues de 21 de juny, han fixat com a criteri interpretatiu que la renda obtinguda pel propietari d'un bé immoble a canvi d'oferir el dret d'opció de compra sobre aquest (la prima del contracte) constitueix un guany patrimonial que ha d'integrar-se en la renda de l'estalvi (i no en la renda general) quant implica una transmissió, derivada de l'entrega de facultats pròpies del dret de propietat a les que temporalment renúncia el titular.

El concedent (propietari) s'obliga a no disposar del bé durant el termini d'opció a canvi d'un preu i constitueix un dret real d'adquisició preferent a favor de l'optant, ínsito o implícit en el dret de propietat, de què s'arrenca, fet que suposa una transmissió i com a tal genera un guany que és independent de la que, si escau, es pot produir posteriorment amb motiu de la venda.

Guanys o pèrdues patrimonials no derivades de transmissions lucratives

Ajuda de 200 euros a persones físiques de  sota nivell d'ingressos i patrimoni

L'article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma, va introduir, amb la finalitat de  pal·liar l'efecte perjudicial en els preus ocasionat per la crisi energètica derivada de la invasió d'Ucraïna, una ajuda denominada "Línia directa d'ajuts a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni" que va consistir en un pagament únic de 200 euros, per a les persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni, que siguin assalariats, autònoms o desocupats.  Aquesta ajuda té per als seus beneficiaris la consideració de  guany patrimonial.

Bono Cultural Joven

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE  de 29 de desembre) va crear, amb efectes 1 de gener de 2022, el denominat “Bono Cultural Joven ” destinat a facilitar l'accés del públic jove a la cultura.

Es tracta d'una ajuda que es concedeix per una única vegada i dels quals beneficiaris són aquells joves que compleixin 18 anys durant l'any 2022 i compleixin determinats requisits. El bo té un import màxim de 400 euros per beneficiari i ha d'utilitzar-se per aquest per a l'adquisició de productes i serveis culturals oferts per les entitats que s'adhereixin al programa, durant el termini màxim d'1 any des de la seva concessió: Transcorregut aquest termini el bo es cancel·la automàticament i el beneficiari ja no podrà disposar l'import no utilitzat. Aquesta ajuda té per als seus beneficiaris la consideració de guany patrimonial en l'import que hagi estat efectivament utilitzat pel beneficiari.