Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Gestió de l'impost

Campanya Renda 2022: Terminis, esborrany i autoliquidació

Terminis

Des de l'11 d'abril fins al dia 30 de juny de 2023.

Si s'efectua domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el  27 de juny de 2023.

Esborrany de declaració

 • Com en la campanya anterior tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l'exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), podran obtenir l'esborrany de la declaració a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració (Renda Web), després d'aportar, si escau, determinada informació que els serà sol·licitada a l'efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

 • Es manté el mecanisme d'obtenció del número de referència per accedir a l'esborrany i/o a les dades fiscals, a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el Servei de tramitació de l'esborrany/declaració, havent de consignar per això el número d'identificació fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligat tributaris, la data d'expedició o de caducitat del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) i l'import de la casella [0505] de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2021, “Base liquidable general sotmesa a gravamen”, llevat que es tracti d'un contribuent no declarant l'any immediatament anterior, cas en què s'haurà d'aportar un codi internacional de compte bancari espanyol (IBAN) en el que figuri com a titular a 31 de desembre de 2022.

 • També com en les passades campanyes es podrà accedir a l'esborrany o a les dades fiscals, a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració del portal de l'Agència Tributària en https://sede.agenciatributaria.gob.es, utilitzant certificats electrònics reconeguts i el sistema Cl@ve PIN, i mitjançant l'aplicació per a dispositius mòbils.

Presentació de les declaracions de l'IRPF 2022

 • A través de Servei de tramitació de l'esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de  l' IRPF amb el producte Renda Web i procedir a la seva presentació per mitjans electrònics a través d'Internet, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària, a través del telèfon, en les oficines de l'Agència Tributària amb prèvia solicitud de cita, així com en les oficines habilitades per les Comunitats Autònomes, ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració; si la declaració fora per ingressar el contribuent podrà domiciliar l'ingrés o, si no, obtenir una carta de pagament en el moment de la seva presentació que li permetrà ingressar l'import resultant.

 • Com en les campanyes anteriors, ja no és possible obtenir la declaració en paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Podrà obtenir-se en document per al seu ingrés en l'entitat col·laboradora que ha d'imprimir i acudir a una entitat financera per realitzar el pagament.

Renda Web i Model:

 • En l'apartat de guanys i pèrdues patrimonials,  s'afegeixen  tres noves caselles dins l'apartat “Uns altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d'elements patrimonials” per consignar:

  • L'ajuda corresponent al Bono Cultural Joven que cregui la disposició addicional centèsima vint-i-dosena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos General de l'Estat per a 2022.

  • Els ajuts públics al lloguer que es puguin concedir al contribuent, com és l'ajuda al lloguer d'habitatge corresponent al Bono Alquiler Joven, regulat pel Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Alquiler Joven i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

  • L'ajuda de 200 euros per a persones físiques de sota nivell d'ingressos i patrimoni. regulada en l'article 31 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny

  No obstant això, les modificacions més  destacables dins els guanys i pèrdues patrimonials han consistit en el desglossament en tres nous apartats del denominat "Guanys i pèrdues patrimonials derivats de transmissions d'uns altres elements patrimonials" que existia en els models anteriors, que són: un, per a les derivades de la transmissió d'immobles i drets reals sobre béns immobles; un altre, específic per a la transmissió o permuta de monedes virtuals per particulars, que porta causa en les obligacions informatives de tinença i operativa amb monedes virtuals i, un tercer apartat de caràcter residual per a "Altres elements patrimonials".

 • S'adapta el model per incorporar  les modificacions normatives introduïdes en les reduccions en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social per l'article 59 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022. Així, l'existència de sistemes de retribució flexible en les empreses ha determinat que s'efectuïn canvis en el model que concerneixen tant a l'apartat sobre “Rendiments del treball” en el que s'inclou una casella per consignar les quantitats aportades per l'empresa a plans de pensions, plans de previsió social empresarial i mutualitats de previsió social (excepte a assegurances col·lectives de dependència), que derivin d'una decisió del treballador (no subjectes a ingrés a compte) com a l'apartat “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social” on s'adapta el disseny del model a les diferents possibilitats d'aportacions que recull la Llei.

  Així mateix, es reestructura l'Annex C.3 del model ajustant-ho a la simplificació que, per a l'aplicació dels excessos d'aportacions i contribucions empresarials a sistemes de previsió social pendents de reducció, ha introduït el Reial decret 1039/2022, de 27 de desembre,  pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 • A més, en ampliar-se fins al 31 de desembre de 2024 l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial, s'inclou en l'Annex C.4 de la declaració un apartat per recollir l'excés de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en edificis d'ús predominantment residencial pendents d'aplicació per a exercicis futurs.

 • Finalment, com a conseqüència de l'ampliació de la deducció per maternitat per als períodes impositius 2020, 2021 i 2022 a les dones que es trobin en determinades situacions s'ha procedit, d'acord amb el que estableix el punt 4 de la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de l'IRPF, a incloure en la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022 noves caselles  per practicar de forma separada la deducció per maternitat corresponent als mesos de 2020 i 2021, tant de la part de la deducció a què es refereix l'apartat 1 de l'article 81 de la Llei de l'IRPF, com de l'increment per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats a què es refereix l'apartat 2 d'aquest article.

Pagament

 • Si la declaració de l'IRPF resulta per ingressar, el contribuent pot, de forma simultània a la presentació de la declaració, domiciliar l'ingrés, efectuar l'immediat pagament electrònic, prèvia obtenció del número de referència complet (NRC), o bé  obtenir un document d'ingrés que li permet efectuar el pagament en una entitat col·laboradora.

 • Fraccionament del pagament : els contribuents podran fraccionar, sense interès ni recàrrec algun, l'import del deute tributari resultant de la seva declaració de l'IRPF, en dues parts: la primera, del 60 per 100 del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40 per 100 restant, fins al 6 de novembre de 2023, inclusivament.

  Els contribuents que domiciliïn el pagament del primer termini podran domiciliar el segon termini fins al 30 de setembre de 2023 i si no domicilien el primer podran domiciliar el segon fins al 30 de juny de 2023.

  En el cas dels contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar l'ingrés d'aquest termini fins al dia 6 de novembre de 2023, inclusivament, mitjançant el model 102.