Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres qüestions d'interès

IPREM , interès legal, interessos de demora i salari mitjà anual del conjunt dels declarants de  l' IRPF

  • L'import de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a 2022 queda fixat en  8.106,28 euros, d'acord amb el que ha establert per la disposició addicional centèsima primera de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

  • L'interès legal dels diners en l'exercici 2022 es manté en el 3 per 100 i l'interès de demora a què es refereix a l'article 26.6 de la Llei general tributària  en el 3,75 per 100, d'acord amb el que estableix la disposició addicional quaranta-sisena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

    Per a 2023, l'interès legal es fixa en el 3,25 per 100 i l'interès de demora en el 4,0625 per 100, segons el que estableix la disposició addicional quaranta-dosena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2023.

  • El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l'IRPF es manté en 22.100 euros per a l'exercici 2022.