Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiment d'activitats econòmiques

Activitats econòmiques en estimació objectiva

1. Renúncia i conseqüències de la renúncia

 • Renúncia: excepcionalment per a l'exercici 2022 s'ha permès exercitar la renúncia o revocació de la renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva fins al 30 de gener de 2022. Ara bé, les renúncies o revocacions presentades per a l'any 2022, durant el mes de desembre de 2021 es van entendre presentades en període hàbil.

 • Conseqüències de la renúncia: els contribuents que van renunciar a l'aplicació en l'exercici 2021 del mètode d'estimació objectiva, d'acord amb el que disposa l'article 10 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, han pogut en l'exercici 2022 tornar a determinar el seu rendiment net conforme a aquest mètode, sense subjecció al termini mínim de tres anys de vinculació obligatòria al mètode d'estimació directa.

Per fer-ho, els contribuents han d'haver revocat la renúncia anterior, bé de manera expressa durant el mes de gener de 2022, bé de forma tàcita mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'exercici 2022 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva (és a dir, presentant el model 131).

2. Límits excloents :

 • L'article 60 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre) ha modificat, amb efectes des de l'1 de gener de 2022 i vigència indefinida, la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei de l'IRPF, per ampliar al període impositiu 2022 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents fixats per als exercicis 2016 a 2021: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l'any immediatament anterior derivat de l'exercici d'activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les que existeixi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva-compreses també les activitats agrícoles, ramaderes i forestals-).

 • Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s'aplica el límit excloent previst en l'article 31 de la Llei de l'IRPF per al volum de rendiments íntegres l'any immediatament anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat, per a totes les activitats en estimació objectiva, prevista en la disposició transitòria trenta-dosena en la Llei de l'IRPF i de la qual aplicació s'amplia a l'exercici 2022.

3. Determinació del rendiment net previ :

L'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre) manté per a l'exercici 2022 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l'exercici anterior.

No obstant això, l'Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre), per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit introdueix diverses mesures excepcionals que es concreten a continuació.

4. Determinació del   rendiment net minorat

Per a les activitats agrícoles i ramaderes, amb la finalitat de compensar l'increment del cost de determinades entrades, s'estableix la possibilitat d'aplicar sobre el rendiment net previ, abans de l'amortització de l'immobilitzat material i intangible, les següents reduccions:

 • Reducció del 35 per 100 del preu d'adquisició del gasoil agrícola.

 • Reducció del 15 per 100 del preu d'adquisició dels fertilitzants.

En ambdós casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d'aquestes activitats, s'han d'haver efectuat en l'exercici 2022 i figurar documentades en factures emeses durant aquest període que compleixin els requisits previstos en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

5. Determinació del rendiment net de mòduls

L'índex corrector per pinsos adquirits a tercers s'estableix en el 0,50 per 100 i l'índex per cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica es fixa en el 0,75 sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica.

Per a l'aplicació d'aquest índex s'elimina a més el requisit de què el consum elèctric diari mitjà, en termes d'energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb major consum sigui, com a mínim, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu.

6.Determinació del rendiment net de l'activitat: reduccions aplicables

 • Reducció  general: s'eleva del 5 al 15 per 100 la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut durant el període impositiu 2022 pels contribuents  en  estimació objectiva amb activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals.

  En el cas d'activitats  agrícoles, ramaderes i forestals, l'article 2 de l' Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril (BOE de 25 d'abril), ha tornat a elevar per al període impositiu 2022  aquest percentatge de reducció general passant del 15 al 25 per 100.

 • Reducció Lorca: es manté  la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques exercides en el terme municipal a Lorca (Murcia), aplicable només per determinar el rendiment net en les activitats diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals. 

 • Reducció Illa de la Palma: s'estableix una reducció del 20 per 100 del rendiment net que podran aplicar  els  contribuents que desenvolupin activitats econòmiques en la Illa de La Palma.

  Aquesta reducció, a diferència de la de Lorca, s'aplica a totes les activitats econòmiques que determinin el rendiment net en el mètode d'estimació objectiva, incloses les activitats agrícoles, ramaderes i forestals.