Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments del capital immobiliari

Reduccions del rendiment net

Arrendament d'immobles destinats a habitatges amb finalitats  turístics

S'ha restablert l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics prevista en l'article 54 ter del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, que va ser anul·lat i deixat sense efecte per la Sentència del Tribunal Suprem 1106/2020, de 23 de juliol de 2020.

En desenvolupament de la mateixa s'ha dictat l'Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s'aprova el nou model 179, "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics" i estableix les condicions i el procediment per a la seva presentació.