Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments del treball

Rendiments de treball per expressa disposició legal

Retribucions derivades de relacions laborals de caràcter especial

En relació amb els artistes d'espectacles públics, el Reial Decret llei 5/2022, de 22 de març, pel qual s'adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècniques i auxiliars necessàries per al seu desenvolupament, i es milloren les condicions laborals del sector, ha modificat tant l'article 2.1 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre), com el Reial decret 1435/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.