Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Resultat de la declaració

Deducció per maternitat

Per als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, la disposició final cinquena de la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió (BOE de 18 de març), incorpora un nou apartat 4 en la disposició addicional trenta-vuitena de la Llei de l'IRPF, per estendre l'àmbit d'aplicació de la deducció per maternitat a les dones que, a partir d'1 de gener de 2020, es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Situació legal de desocupació per suspensió del contracte de treball (ERTO amb suspensió total - Víctimes de violència de gènere).

  • Període d'inactivitat productiva, en cas de ser treballadores fixes-discontínues.

  • Prestació per cessament d'activitat, per a treballadores autònomes com a conseqüència de la suspensió de l'activitat econòmica exercida.

La deducció s'aplicarà  pels mesos en els que la contribuent es trobi en alguna de les esmentades situacions, sempre que es compleixin la resta de requisits establerts en l'article 81 de la Llei de l'IRPF, a excepció d'aquells en què, havent aplicat la deducció de manera efectiva, no s'hagués regularitzat.

Així mateix, i per tal de facilitar la seva  aplicació pels  mesos de 2020 i 2021  respecte dels que es compleixin els requisits assenyalats, es preveu que la mateixa es practiqui de forma separada en la declaració de l'IRPF corresponent al període impositiu 2022.