Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: quanties exemptes

Normativa: Disposició addicional trenta-tresena Llei IRPF

Premis

No s'integren en la base imposable de l'IRPF, però sí estan subjectes a aquest impost mitjançant un gravamen especial els següents premis:

  • Els premis obtinguts de les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i pels òrgans o entitats de les Comunitats Autònomes.

  • Els premis obtinguts dels sortejos organitzats per la Creu Roja Espanyola.

  • Els premis obtinguts de les modalitats de jocs autoritzades a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

  • Els premis organitzats per organismes públics o entitats que exerceixin activitats de caràcter social o assistencial sense ànim de lucre establerts en uns altres Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i que persegueixin objectius idèntics als dels organismes o entitats abans assenyalats.

La resta de premis (diferents dels que acabem d'enumerar) es consideren guanys patrimonials i integren la base imposable general de l'IRPF.

Quanties exemptes

En l'exercici 2023 estaran exempts del gravamen especial els premis cuye import íntegre sigui igual o inferior a 40.000 euros.

Els premis import íntegre del qual sigui superior a 40.000  euros,  se sotmetran a tributació del gravamen especial respecte de la part del mateix que excedeixi aquest import.

Aquesta exempció serà d'aplicació sempre que la quantia del desè, fracció, cupó de loteria o de l'aposta efectuada, sigui de, com a mínim, 0,50 euros. En cas que fora inferior a 0,50 euros, la quantia màxima exempta es reduirà de forma proporcional.

En cas que el premi fora de titularitat compartida, la quantia exempta es prorratejarà entre els cotitulars en funció de la quota que els correspongui.