Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Exempció per als mitjans de transport matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu (sempre que concorrin els requisits establerts en la Llei de l'impost)

Normativa

La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, estableix en el seu article 66.1.d) que estarà exempta de l'impost la primera matriculació definitiva dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, sempre que concorrin els següents requisits:

 • Que hagin transcorregut com a mínim quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions. No obstant això, aquest requisit no s'exigirà en supòsits de sinistre total dels vehicles, degudament acreditat.

 • Que no siguin objecte d'una transmissió posterior per actes «entre vius »durant el termini dels quatre anys següents a la data de la seva matriculació.

Per part seva el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Impostos Especials, estableix:

 • Que l'aplicació del supòsit d'exempció a la primera matriculació definitiva dels vehicles automòbils matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, estarà condicionada al seu previ reconeixement per l'Administració tributària.

 • Que la matriculació definitiva del mitjà de transport estarà condicionada a l'acreditació davant l'òrgan competent en matèria de matriculació del referit reconeixement previ de l'Administració tributària.

 • Que la sol·licitud de reconeixement previ es realitza per les persones a nom del qual es pretengui efectuar la primera matriculació definitiva del mitjà de transport que hauran de presentar, amb anterioritat, davant la Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal, un escrit, subjecte al model que determini el Ministre d'Hisenda i Funció Pública, sol·licitant l'aplicació de tals supòsits. En aquest escrit es farà constar, com a mínim, el nom, número d'identificació fiscal i domicili fiscal del sol·licitant, la classe, marca i model del mitjà de transport i el supòsit d'exempció reconeixement del qual se sol·licita.

 • Que a l'escrit al que es refereix l'article anterior s'acompanyarà la següent documentació :

  • Còpia de la fitxa d'inspecció tècnica del vehicle, o en el cas d'embarcacions o aeronaus, certificació de les seves característiques tècniques, expedides pel venedor.

  • El certificat de la discapacitat emès per l'Institut Nacional de Serveis Socials o per les entitats gestores competents.

 • Que la pròpia Administració tributària verificarà, com a requisit per al reconeixement de l'exempció, que han transcorregut com a mínim quatre anys des de la matriculació d'un altre vehicle en anàlogues condicions a l'efecte de l'aplicació del tipus normal de l'impost sobre el valor afegit o del gaudi de l'exempció en l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.

Justificants i documents requerits en la presentació

 • Certificat de discapacitat expedit per l'Institut de Migracions i Serveis Socials o per les entitats gestores corresponents a les Comunitats Autònomes que tinguin transferida la seva gestió.

 • Fitxa Tècnica del vehicle.

Termini de presentació

La presentació del model de sol·licitud es realitzarà abans de la matrícula definitiva del mitjà de transport, no podent efectuar la mateixa en tant no s'hagi produït el reconeixement del benefici fiscal.

Lloc de presentació

Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o Administracions dependents de la mateixa, en de la qual demarcació territorial tingui el seu domicili fiscal l'obligat tributari.

Model de sol·licitud

Model 05. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de no-subjecció, exempció i reducció.

Clau ER4