Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

No-subjecció per als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

S'entén com vehicle per a persones amb mobilitat reduïda, d'acord amb el Reial decret 339/1990 el “Vehicle de la qual tara no sigui superior a 350 kg, i que, per construcció, no pot assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectat i construït especialment (i no merament adaptat) per a l'ús de persones amb alguna disfunció o incapacitat física. Quant a la resta de les seves característiques tècniques se'ls equipararà als ciclomotors de tres rodes.”

Normativa

La Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, estableix en el seu article 65.1.a) 6è. que estaran subjectes a l'impost la primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles, nous o usats, proveïts de motor per a la seva propulsió, excepte la dels que se citen a continuació:

  1. º Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

Justificants i documents requerits en la presentació

  • Fitxa Tècnica del vehicle.

Termini de presentació

La presentació del model de sol·licitud es realitzarà abans de la matrícula definitiva del mitjà de transport, no podent efectuar la mateixa en tant no s'hagi comprovat la realitat de la no-subjecció per part de l'Administració Tributària.

Lloc de presentació

Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o Administracions dependents de la mateixa, en de la qual demarcació territorial tingui el seu domicili fiscal l'obligat tributari.

Model de sol·licitud

Model 06. Impost Especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.

Clau NS6