Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat

Normativa: Art. 4. U.h), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

197 euros per cada ascendent en línia directa, per consanguinitat, afinitat o adopció, major de 75 anys, o major de 65 anys que tingui la consideració de persona amb discapacitat en els termes que a continuació es comenten:

 • Grau reconegut de discapacitat física o sensorial: igual o superior al 65%.

 • Grau reconegut de discapacitat psíquica: igual o superior al 33%.

  També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, la incapacitat s'hagi declarat judicialment la incapacitat o la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els ascendents convisquin amb el contribuent, com a mínim la meitat del període impositiu. Entre altres casos, es considerarà que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguin internats en centres especialitzats.

 • Que els ascendents no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

 • Que els ascendents no presentin declaració per l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no sigui superior a :

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte es realitzarà tenint en compte la situació existent en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Quan més d'un contribuent declarant tingui dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents, l'import de la mateixa es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents declarants tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.

Límits quantitatius de la deducció

 • L'import íntegre de la deducció (197 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (197 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)