Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deducció per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual

Deducció per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat Concepte d'habitatge habitual

Normativa: Arts. 68.1.4º i 78.2 de la Llei de l'IRPF i 57 del Reglament de l'IRPF, redacció a 31-12 - 2012

Qui poden aplicar aquesta deducció?

Podran aplicar aquesta deducció:

  • Els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació del seu habitatge habitual per raó de la seva pròpia discapacitat, de la del seu cònjuge, o un parent en línia directa o col·lateral consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament sempre que convisquin amb ell, i sempre que l'habitatge sigui ocupada per qualssevol d'ells a títol de propietari, arrendatari, subarrendatari o usufructuari, amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que les obres o instal·lacions hagin conclòs abans d'1 de gener de 2017.

  • Els contribuents que siguin copropietaris de l'immoble en el que es trobi l'habitatge i en el que es realitzin les obres de modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, com ara escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic, així com les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar les barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.

A aquests efectes tenen la consideració d'obres o instal·lacions d'adequació:

  • Les que impliquin una reforma de l'interior de l'habitatge.

  • La modificació dels elements comuns de l'edifici que serveixin de passada necessari entre la finca urbana i la via pública, com ara escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic.

  • Les necessàries per a l'aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.

Base màxima d'inversió deduïble

La base màxima de deducció és de 12.080 €, essent independent del límit de 9.040 € establert amb caràcter general per a la deducció per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual.

En cas que l'augment del patrimoni a la finalització del període impositiu fora inferior a l'import de les obres i instal·lacions d'adequació  realitzades per raons de discapacitat, sense computar dins aquestes els interessos i altres despeses de finançament, només es podrà efectuar la deducció per obres i instal·lacions d'adequació de la mateixa sobre la quantia en què hagi augmentat el patrimoni del contribuent, incrementada en els interessos i altres despeses de finançament satisfets.

Aquest límit s'aplicarà en la mateixa quantia en tributació conjunta.

L'excés de les quantitats invertides sobre aquests imports no pot traslladar-se a exercicis futurs.

Forma d'acreditació

Les obres i instal·lacions d'adaptació hauran de ser certificades per l'Administració competent (IMSERSO o òrgan al que correspon de les CCAA ), com necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat d'aquests contribuents.

Percentatges de deducció

Adequació realitzada tant amb finançament propi com aliena: 10% estatal. 10% autonòmic.

En la C.A. de Catalunya aquesta deducció és el 15%, aplicable al tram autonòmic.


Per a més informació sobre aquesta deducció entre als següents enllaços: