Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunicació de variacions que afecti a l'abonament anticipat

Els contribuents amb dret a l'abonament anticipat d'aquestes deduccions vindran obligats a comunicar a l'Administració tributària les variacions que afectin al seu abonament anticipat, així com quan, per alguna causa o circumstància sobrevinguda, incompleixin algun dels requisits per a la seva percepció.

La comunicació d'aquestes variacions haurà de fer-se en el termini dels quinze dies naturals següents a aquell en què s'hagués produït la variació o incompliment dels requisits, utilitzant el model 143.