Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deduccions per persones amb discapacitat a càrrec-DAFAS-

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar els requisits, límits, quanties, i modalitats de cobrament de la deducció de persones amb discapacitat a càrrec i deducció per ascendents amb dos fills a càrrec  .

Normativa: Article 81 bis i disposició addicional quaranta-dosena Llei IRPF ; art. 60 bis Reglament  IRPF .

  1. Deduccions que inclou
  2. Requisits i altres condicions per a l'aplicació de les deduccions
  3. Quantia màxima de les deduccions
  4. Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions
  5. Incompatibilitats entre les deduccions
  6. Abonament anticipat de les deduccions
  7. Cessió del dret a la deducció