Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Cessió del dret a la deducció

En què consisteix

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions respecte d'un mateix descendent o ascendent, podrà cedir el dret a la deducció a un d'ells.

Es considera que no existeix transmissió lucrativa a efectes fiscals per aquesta cessió.

Supòsits en els que s'entén cedit el dret a favor d'un altre contribuent

S'entén cedit el dret en els següents casos:

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les deduccions i haguessin presentat una sol·licitud d'abonament anticipat de forma col·lectiva, s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant, qui haurà de consignar en la declaració de l'IRPF l'import de la deducció i la totalitat del pagament anticipat percebut.

  • En els restants casos, s'entendrà cedit el dret a la deducció a favor del contribuent que apliqui la deducció en la seva declaració, havent de constar aquesta circumstància en la declaració de tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció, llevat que el cedent sigui un no obligat a declarar, cas en què tal cessió s'efectuarà mitjançant la presentació del model 121 que haurà de presentar-se en el termini establert en cada exercici per a la presentació de la declaració de l'IRPF.

Regles especials per al càlcul de la deducció quan se cedeixi el dret

Quan es dugui a terme la cessió, a l'efecte del càlcul de la deducció, s'aplicaran les següents regles especials:

  1. L'import de la deducció no es prorratejarà entre ells, sinó que s'aplicarà íntegrament pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.

  2. Es computaran els mesos en què qualsevol dels contribuents que tinguessin dret a la deducció compleixi els requisits.

  3. Es tindran en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.

  4. Els imports que, si escau, s'haguessin percebut anticipadament, es consideraran obtinguts pel contribuent en favor del qual s'hagués cedit la deducció.