Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Prorrateig, càlcul de l'import i límit de les deduccions

Prorrateig

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors deduccions respecte d'un mateix descendent o ascendent, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals, sens perjudici de la sol·licitud d'abonament anticipat a la que més endavant ens referim.

Càlcul de l'import

Les deduccions s'apliquen, per a cada contribuent amb dret a les mateixes, proporcionalment al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos per aplicar-la.

A l'efecte del còmput del nombre de mesos per al càlcul de l'import de la deducció a què es refereix l'apartat anterior es tindran en compte les següents regles:

  1. Per a contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè, el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat s'entendrà complert quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes.

  2. Per a contribuents que percebin les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, el requisit de percebre les esmentades prestacions s'entendrà complert quan tals prestacions es percebin en qualsevol dia del mes, i no serà aplicable el requisit d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

Límit de les deduccions

A. En general:

En el cas dels contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, el límit per a cadascuna de les deduccions serà l'import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu amb posterioritat al moment en què es compleixin els requisits previstos per a la seva aplicació. Tanmateix, durant el període impositiu en el que es produeixi la situació que origina la finalització del dret a la deducció només han de tenir-se en compte les cotitzacions a la Seguretat Social meritades durant el període en el que es té dret a aplicar la deducció i no les de tot l'any.

B. Regla especial:

Si el contribuent tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, l'esmentat límit s'aplicarà de forma independent respecte de cadascun d'ells.

C. Exclosos del Límit:

Als contribuents que percebin les prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació, pensions de la Seguretat Social o Classes Passives i prestacions anàlogues a les anteriors, no els resulta d'aplicació el límit anterior de l'import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu ni, en cas que s'hagués cedit a favor seu el dret a la deducció, es tindran en compte de manera conjunta les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats corresponents a tots els contribuents que tinguessin dret a la deducció.