Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

En general

Podran aplicar aquestes deduccions els següents contribuents:

  1. Els que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

  2. Els que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació.

  3. Els que percebin pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat.

  4. Els que percebin prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les Mutualitats de Previsió Social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.