Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

En particular, segons la situació familiar que dona dret a la deducció

A més de l'anterior i, en funció de la deducció que es pretengui aplicar, tindran dret a minorar la quota diferencial els contribuents en els que concorrin les següents circumstàncies:

  1. Per cada descendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l'aplicació del mínim per descendents  previst en l'article 58 de la Llei de l'IRPF.

  2. Per cada ascendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l'aplicació del mínim per ascendents  previst  en l'article 59 de la Llei de l'IRPF.

  3. Pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, els contribuents cònjuge del qual amb discapacitat no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros ni genereu el dret a les deduccions previstes en les lletres a) i b) anteriors.