Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Guanys i pèrdues patrimonials

Normativa: Art. 33..3 i 4.b) i disposició addicional quinzena de la Llei de l'IRPF

S'estima que no existeix guany o pèrdua patrimonial per aportacions a patrimonis protegits constituïts a favor de persones amb discapacitat.

De forma específica es declara exempta la transmissió de l'habitatge habitual per persones amb dependència severa o gran dependència d'acord amb la Llei de promoció a l'autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència.