Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Beneficiaris i aportantes

Beneficiaris

Els sistemes de previsió social han d'estar constituïts a favor d'alguna de les persones amb discapacitat que a continuació es relacionen:

  1. Persones afectades d'un grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

  2. Persones afectades d'un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

  3. Persones subjectes a curatela establerta judicialment :

Persones que poden efectuar les aportacions

  1. La pròpia persona amb discapacitat partícip. En aquest cas, les aportacions donaran dret a reduir la base imposable general en la declaració del contribuent amb discapacitat que les realitza.

  2. Els qui tinguin amb la persona amb discapacitat una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, així com el cònjuge o aquells que li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment o al que hagi estat designat judicialment com curador del partícip, sempre que la persona amb discapacitat sigui designada beneficiària de manera única i irrevocable per a qualsevol contingència.

Per expressa disposició legal continguda en l'article 53.3 de la Llei de l'IRPF, les aportacions realitzades per les persones esmentades en la lletra b) no estan subjectes a l'Impost sobre Successions i Donacions.