Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Reduccions de la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat

Normativa: Arts. 53 i disposició addicional dècima Llei IRPF ; 50 i 51 Reglament  IRPF i disposició addicional quarta del Text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

  1. Beneficiaris i aportantes
  2. Límits i excés d'aportacions
  3. Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats