Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Percepció de prestacions i disposició anticipada de drets consolidats

Règim fiscal de les prestacions percebudes

Les prestacions percebudes per les contingències que cobreixen els plans de pensions tributaran integrament com a rendiments de treball sense que en cap cas puguin minorar-se en les quanties corresponents als excessos de les aportacions.

Disposició anticipada de drets consolidats

En cas que el partícip, mutualista o assegurat disposés, totalment o parcialment, dels drets consolidats, així com dels drets econòmics derivats dels sistemes de previsió social (llevat que es tracti de desocupació de llarga durada, malaltia greu i a partir de 2025 per aportacions i contribucions empresarials realitzades amb com a mínim 10 anys d'antiguitat),  haurà de reposar les reduccions  en la base imposable practicades indegudament mitjançant les oportunes autoliquidacions complementàries, amb inclusió dels interessos de demora.

En aquest cas, les quantitats percebudes que excedeixin l'import de les aportacions realitzades, incloent, si escau, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment de treball durant el període impositiu en què es percebin.