Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Límits i excés d'aportacions

A. Aportacions anuals màximes que poden donar dret a reduir la base imposable

Normativa: Disposició addicional dècima Llei  IRPF

Les aportacions anuals màximes a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat, a l'efecte del que preveu l'article 5.3 del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, són:

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per les persones amb discapacitat partícips.

  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascuna de les persones amb les que el partícip amb discapacitat tingui relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament, pel cònjuge o pels quals li tinguessin a càrrec seu en règim de tutela o acolliment o al que hagi estat designat judicialment com curador del partícip. Tot això, sens perjudici de les aportacions que aquestes persones puguin realitzar al seu respectiu pla de pensions.

  3. 24.250 euros anuals, computant tant les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat com les realitzades per totes aquelles altres que realitzin aportacions a favor del mateix partícip amb discapacitat.

La inobservança d'aquests límits d'aportació anual serà objecte de sanció. A aquests efectes, quan concorrin diverses aportacions a favor de la persona amb discapacitat, s'entendrà que el límit de 24.250 euros es cobreix, primer, amb les aportacions de la pròpia persona amb discapacitat, i quan aquestes no superin aquest límit amb els restants aportacions en proporció a la seva quantia.

L'acceptació d'aportacions a un pla de pensions, a nom d'un mateix beneficiari amb discapacitat, per damunt del límit de 24.250 euros anuals, tindrà la consideració d'infracció molt greu.

B. Límit màxim de reducció

Les aportacions anuals realitzades 2023 i, si escau, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2018 a 2022, podran ser objecte de reducció de la base imposable de l'IRPF d'aquest exercici amb els següents límits màxims:

  1. 24.250 euros anuals per a les aportacions realitzades per la persona amb discapacitat partícip.

  2. 10.000 euros anuals per a les aportacions realitzades per cadascun d'aquells amb els que la persona amb discapacitat tingui relació de parentesc o de tutoria o ostentin la curatela representativa, així com pel cònjuge. Tot això, sens perjudici de les aportacions que puguin realitzar als seus propis plans de pensions.

  3. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que realitzin aportacions a favor d'una mateixa persona amb discapacitat, incloses les de la pròpia persona amb discapacitat.

Quan concorrin diverses aportacions a favor de la mateixa persona amb discapacitat, la reducció s'efectuarà, en primer lloc, sobre les aportacions realitzades per la pròpia persona amb discapacitat i, només si les mateixes no assolissin el límit de 24.250 euros anuals, podran ser objecte de reducció les aportacions realitzades per unes altres persones a favor seu en la base imposable d'aquestes, de forma proporcional a la quantia d'aquestes aportacions.

C. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis anteriors

Les aportacions realitzades a sistemes de previsió social constituïts a favor de persones amb discapacitat que, per insuficiència de base imposable, no haguessin pogut reduir-se en les declaracions corresponents als exercicis 2018 a 2022, podran reduir-se en aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els cinc exercicis següents.

La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que s'han comentat en l'apartat anterior, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions directes o contribucions empresarials imputades en el propi exercici.

D. Exceso d'aportacions corresponents a l'exercici que no hagin pogut ser objecte de reducció

Els contribuents que hagin realitzat aportacions en l'exercici a favor d'una mateixa persona amb discapacitat en els termes anteriorment comentats podran sol·licitar que les quantitats aportades que, per insuficiència de base imposable de l'exercici, no hagin pogut ser objecte de reducció, el siguin en els cinc exercicis següents.

A aquest efecte, la sol·licitud haurà de realitzar-se en la declaració de l'IRPF de l'exercici en què les aportacions realitzades no hagin pogut ser reduïdes per excedir els límits abans esmentats.