Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Beneficiaris i aportantes

Beneficiaris

Inclou:

 1. Titulars de patrimonis protegits constituïts d'acord amb la Llei 41/2003.

  El patrimoni especialment protegit de les persones amb discapacitat queda immediata i directament vinculat a la satisfacció de les necessitats vitals d'aquestes persones, establint un conjunt de mesures tendents a afavorir la constitució d'aquests patrimonis i l'aportació, a títol gratuït, de béns i drets als mateixos.

  Poden ser titulars dels patrimonis protegits únicament les persones afectades pels següents graus de discapacitat:

  • Discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

  • Discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.

 2. Titulars de patrimonis protegits constituïts conforme al dret civil propi autonòmic (disposició final tercera de la Llei 41/2003).

  A partir del 26 de maig de 2023, d'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 41/2003, es considera beneficiari a qualsevol persona amb discapacitat que sigui titular d'un patrimoni protegit que s'hagi formalitzat d'acord amb les respectives lleis que regulin aquesta figura amb la mateixa finalitat en les diferents Comunitats Autònomes amb competències constitucionals per a regular el seu propi dret civil, foral o especial, en aquesta matèria.

Aportantes

Ha de distingir-se entre:

1. Contribuents aportacions de les quals donen dret a la reducció en l'IRPF

Donaran dret a reduir la base imposable general de l'IRPF del aportante, les aportacions al patrimoni protegit de la persona amb discapacitat efectuades, en diners o en espècie, pels següents contribuents:

 1. Els que tinguin amb la persona amb discapacitat una relació de parentesc en línia directa o col·lateral fins al tercer grau inclusivament.

 2. El cònjuge de la persona amb discapacitat.

 3. Els que tinguessin a càrrec seu a la persona amb discapacitat en règim de tutela o acolliment  o, després de la Llei 8/2021, a què hagi estat designat judicialment com curador del partícip.

2. Contribuents aportacions de les quals no donen dret a la reducció en l'IRPF

Normativa: Art. 54.4 i 5 Llei IRPF

No generen dret a reducció les següents aportacions:

 1. Les aportacions d'elements afectes a l'activitat efectuades pels contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques.

 2. Les aportacions respecte de les que el aportante tingui coneixement, a la data de meritació de l'IRPF, que han estat objecte de disposició pel titular del patrimoni protegit.

 3. Les aportacions efectuades per la pròpia persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit.