Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Límits màxims i excés d'aportacions realitzades

Normativa: Art. 54.1 i 2 Llei IRPF

A. Límits màxims de reducció

Les aportacions realitzades en l'exercici al patrimoni protegit de les persones amb discapacitat i, si escau, l'excés d'aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2019 a 2022, podran ser objecte de reducció en la base imposable d'aquest exercici conforme als següents límits màxims:

  1. 10.000 euros anuals per a cada aportante i pel conjunt de patrimonis protegits als que efectuï aportacions.

  2. 24.250 euros anuals per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que efectuïn aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit.

Quan concorrin diverses aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit i se superi aquest últim límit (24.250 euros), les reduccions corresponents a aquestes aportacions hauran de ser minorades de forma proporcional a l'import de les respectives aportacions, de manera que el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones físiques que realitzin aportacions a favor d'un mateix patrimoni protegit no excedeixi 24.250 euros anuals.

Tractant-se d'aportacions no dineràries, es prendrà com a import de l'aportació el que resulti del que preveu l'article 18 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), no existint guany ni pèrdua patrimonial amb motiu de les aportacions als patrimonis protegits constituïts a favor de persones amb discapacitat.

Per a la persona amb discapacitat titular del patrimoni protegit les aportacions tenen la consideració de rendiments de treball per l'import en què aquests rendiments excendan de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (per a l'any  2023  aquesta quantia és el resultat de  8.400 x 3 = 25.200  euros).

B. Excessos pendents de reduir d'aportacions realitzades en els exercicis anteriors

Les aportacions realitzades que no haguessin pogut reduir-se en els exercicis 2019 a 2022 per excedir els límits quantitatius de reducció fiscal o per insuficiència de la base imposable, s'imputaran a aquest exercici, sempre que s'hagués sol·licitat en les respectives declaracions poder reduir l'excés en els quatre exercicis següents. La reducció dels excessos, que s'efectuarà amb subjecció als límits màxims de reducció que a continuació es comenten, es realitzarà amb prioritat a la que correspongui a les aportacions efectuades en l'exercici.

C. Excés d'aportacions corresponents a l'exercici

Les aportacions realitzades l'any 2023  que excedeixin els límits màxims anteriorment comentats, inclòs el relatiu a l'import positiu de la base imposable general del contribuent, donaran dret a reduir la base imposable dels quatre períodes impositius següents, fins a esgotar, si escau, a cadascun d'ells els imports màxims de reducció.