Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec-DAFAS-

Deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec-DAFAS-

Els contribuents que realitzin activitats per compte propi o aliè d'alta a la Seguretat Social o Mutualitat, els que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació i els pensionistes, podran minorar la quota diferencial de l'impost en les següents deduccions:

  • Per cada descendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per descendents, fins a 1.200 € anuals.

  • Per cada ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim per ascendents, fins a 1.200 € anuals.

  • Per cònjuge no separat legalment, amb discapacitat i que no tingui rendes anuals excloses les exemptes, superiors a 8.000 €, fins a 1.200 €.

Aquestes deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin els requisits previstos i tindran com a límit en el cas de contribuents que realitzin una activitat per compte propi o aliè les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats en cada període impositiu.


Per a més informació sobre aquestes deduccions entre al següent enllaç: