Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

(Art. 2 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)

Els residents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicaran els següents imports en concepte de mínims per descendents i per discapacitat autonòmiques:

Mínim per al tercer, el quart i els següents descendents

  • 4.400 euros anuals pel tercer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  • 4.950 euros anuals pel quart descendent i següents.

Mínim per discapacitat

  • 3.300 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

  • 9.900 euros anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

  • Més 3.300 euros anuals per cada contribuent, ascendent o descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

>

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses assistència

Total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.300

3.300

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.300

3.300

6.600

Igual o superior al 65%

9.900

3.300

13.200