Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Madrid

(Art. 2 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)

Els residents de la Comunitat de Madrid  aplicaran els següents imports en concepte de mínim per descendents autonòmic:

  • 2.400 euros anuals pel primer descendent que generi dret a l'aplicació del mínim per descendents.

  • 2.700 euros anuals pel segon.

  • 4.400 euros anuals pel tercer.

  • 4.950 euros anuals pel quart i següents.

Quan un descendent sigui menor de tres anys, la quantia que correspongui al mínim per descendents, de les indicades anteriorment, s'augmentarà en 2.800 euros anuals.